Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

Thư viện âm nhạc
Dang_huong.jpg

Dâng Hương (11 bài)

Ngày đăng : 10/01/2014
Lượt nghe : 919
Trình bày : Unknow
Tác giả : Đài Loan