Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

THƯ VIỆN ẢNH

 

Ảnh Phật Bồ Tát                                                     Ảnh Chùa                                                          Ảnh Phật Sự

 

Ảnh Pháp Sự                                                       Ảnh Từ Thiện                                                        Ảnh Hoa Đăng