Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

THÔNG ĐIỆP TỪ THIỆN

VÀO TRANG THÔNG TIN TỪ THIỆN

THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI TỪ THIỆN

HIỂU THƯƠNG CHIA SẺ

 

 

       Thông qua việc hành thiện này chúng tôi muốn nói lên ba vấn đề.

     1. Người được chia sẻ: cảm thấy ấm áp nơi lòng bởi thái độ và tinh thần chia sẻ của các thành viên từ thiện. Họ sẽ được kết thiện duyên với Tam bảo, biết niệm Phật lễ Phật sám hối để mong sớm tiêu trừ ác nghiệp, được các thành viên có chức năng trong đoàn chỉ cho kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp…

     2. Phật tử chia sẻ tiền của: Được tạo điều kiện rộng rãi hành pháp bố thí tài; được thân cận Tăng-Ni học hỏi tánh hạnh từ bi, nhờ đó mà loại dần tâm tham sân; tự thân chia sẻ tiếp xúc trực tiếp với những người có hoàn cảnh bất hạnh để thẩm thấu nỗi khổ nghèo thiếu mà người ta đang mắc phải từ đó phát tâm cứu giúp hết thảy chúng sanh; nhờ đức của Tam bảo để việc bố thí của mình được mười phần trọn vẹn công đức; trợ giúp chư Tăng Ni trong việc hoằng pháp lợi sanh, báo ân đức Phật góp phần công đức trong việc hoằng truyền chánh pháp.

     3. Chư Tăng-Ni hành thí: dùng pháp thí chia sẻ cho cả hai; chỉ dạy cho cả hai theo nghiệp phận của mình mà tu phước, sám hối; trưởng dưỡng bồ-đề tâm chóng hành Bồ-tát hạnh; đem hình ảnh từ bi trí tuệ của đạo Phật đến khắp nơi khiến cho cả thảy mọi người khởi niệm cung kính, quy y Tam bảo, thừa ân đức này mà sớm tiêu trừ tội chướng, chóng lên bờ giác; phổ truyền Phật pháp, lợi lạc quần sanh, báo ân đức Phật…

       Chúng tôi xin chân thành ghi nhận và tán thán hết thảy các Phật tử thiện nam tín nữ kẻ công người của chung sức chung lòng cùng chư Tăng-Ni Đoàn Từ Thiện Hiểu Thương Chia Sẻ thực hiện một trong sáu pháp ba-la-mật đó là bố thí, nguyện cầu cho quý vị cùng toàn thể gia đình nhờ phước thiện này mà gặt quả lành mà được tiêu tai tiêu nạn, bệnh tật tiêu trừ, gia đình hòa thuận, con cháu ngoan hiền, công danh sự nghiệp thế tục được thành tựu viên mãn, tăng trưởng bồ-đề tâm, hành bồ-tát hạnh, nhờ phước bố thí này mà vĩnh kiếp về sau, thường ở chỗ vui, không thọ cảnh khổ.

       Chúng tôi cũng kêu gọi sự hưởng ứng chung của chư Phật tử thiện nam tín nữ chung sức chung lòng cùng với chư Tăng-ni trong đoàn Từ Thiện Hiểu Thương Chia Sẻ đem pháp bố thí tài, bố thí pháp, cho những người đang khát pháp đói cơm, góp phần xoa dịu nỗi khổ niềm đau cho những người có hoàn cảnh bất hạnh, khiến cho họ được sưởi ấm cõi lòng, lấy lại niềm tin yêu vui sống với đời, thực hiện một xã hội no ấm, yên bình. Được vậy thì quý lắm thay!

       Xin kính chào và nguyện cầu cho hết thảy chư Phật tử thiện nam tín nữ được phúc lạc bình an trong sự chở che của đức Quán Thế Âm Bồ-tát!

      Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ-Tát!

Phổ giác ngày 31 tháng 03 năm 2012

 

 

 

Tỳ-kheo Thích Minh Kiết

 

►  VÀO TRANG THÔNG TIN TỪ THIỆN