Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

Lễ An Vị Tôn Tượng Quán Âm Tứ Diện & Trai Tăng Vu Lan Cầu Siêu Rằm Tháng Bảy Tập 2