Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

Thư viện âm nhạc
Nhạc Thiền "Hoa Sen Nước Chảy"

Nhạc Thiền "Hoa Sen Nước Chảy" (10 bài)

Ngày tạo: 21/03/2014
Lượt nghe: 1162

Các album khác