Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Linh Ứng Quán Thế Âm

Niệm Quán Âm được cứu nạn lửa cháy, giặt cướp

Thứ ba, 04/11/2014, 19:54 GMT+7

 

Niệm Quán Âm Được Cứu Nạn Lửa Cháy, Giặt Cướp

Vào đời nhà Tấn, có một vị Sa-môn hiệu là Thích Pháp Trí. Lúc Sư còn làm vị cư sĩ, có lần đi vào một khu đầm lớn, xảy đâu một có một đám cháy to chợt nổi lên, bao phủ bốn bề không có lối thoát.

Bấy giờ ông liền thành tâm niệm kinh Quán Âm (kinh Phổ Môn). Giây lát sau lửa cháy sạch, xung quanh không còn một ngọn cỏ, chỉ còn một chỗ nhỏ nhoi nơi ông ẩn nấp là không bị cháy rụi. Bấy giờ ông mới tăng thêm lòng kính tín pháp môn Quán Âm này.

  

Về sau ông làm tướng dưới trướng vua Diêu Hưng, tòng chinh dẹp giặt. Lúc lui quân về, chợt bị thất lạc ngựa, rơi vào vòng vây giặt. Khi đó, ông bèn ẩn nấp trong bụi gai cao ven sông mới che hết đầu. Ông cũng chí thành niệm kinh Quán Âm, tâm càng thành kính hơn.

Người bên sông xa xa nghe tiếng quân hò hét phía sau đuổi bắt giết ông, thế nhưng đám lính tìm mãi vẫn không thấy. Kết cuộc ông được cứu thoát. Về sau, nhờ cảm đức của Quán Thế Âm Bồ-tát mà ông xuất gia.

(Trích từ quyển "ghi chép linh ứng nhờ trì Quán Âm" - Dịch giả Tỳ-kheo Thích Minh Kiết)


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :