Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Suy ngẫm

Mười sáu lời nguyện cầu với đức Quán Thế Âm Bồ-tát hằng ngày dành cho Phật tử

Thứ ba, 15/03/2016, 10:03 GMT+7

 

MƯỜI SÁU LỜI NGUYỆN CẦU VỚI ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT HẰNG NGÀY DÀNH CHO PHẬT TỬ

*****

Nguyện thứ nhất: Con nguyện trọn ngày hôm nay thân thường làm những việc lành tốt, không sát hại những loài vật, biết bố thí cho những người bần cùng và những loài vật đều được trọn phần no đủ. Con thành tâm kính lễ đức Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ bi chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Nguyện thứ hai: Con nguyện trọn ngày hôm nay thân không gian tham trộm cắp đồ vật của người, không vì sự sung sướng của thân mà tạo nghiệp bất thiện. Con thành tâm kính lễ đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Nguyện thứ ba: Con nguyện trọn ngày hôm nay thân làm người mẹ (cha) từ ái hết mực thương yêu đối với các con, làm người vợ (chồng) hết mực thủy chung với người bạn đời phối ngẫu. Con thành tâm kính lễ đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Nguyện thứ tư: Con nguyện trọn ngày hôm nay miệng nói lời chân thật, không nói lời giả dối, vì con hiểu rằng, lời giả dối thiếu thành thật sẽ khiến cho con bị mất lòng tin nơi người. Con thành tâm kính lễ đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Nguyện thứ năm: Con nguyện trọn ngày hôm nay miệng nói lời từ ái, nhẹ nhàng, không dùng lời ác độc mắng nhiếc người để cho người phải đau khổ uất hận vì lời cay độc ác mắng của mình. Con thành tâm kính lễ đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Nguyện thứ sáu: Con nguyện trọn ngày hôm nay miệng không đi rao bày nói xấu chuyện đôi bên để khiến cho họ mất hòa khí thù ghét lẫn nhau tạo mối oan khiên cho đôi bên. Con thành tâm kính lễ đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Nguyện thứ bảy: Con nguyện trọn ngày hôm nay miệng không nói lời thêu dệt sự thật khiến cho mọi người sanh tâm hiểu lầm nghi kỵ lẫn nhau. Con thành tâm kính lễ đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Nguyện thứ tám: Con nguyện trọn ngày hôm nay, tâm không khởi tham muốn vô độ dẫn đến hành động tước đoạt, chiếm hữu của kẻ khác. Con thành tâm kính lễ đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Nguyện thứ chín: Con nguyện trọn ngày hôm nay, tâm không khởi lòng sân hận đối với bất cứ một ai hay một sự việc nào, luôn để tâm bình thản trước mọi việc mà không chút oán hờn hay trách móc. Con thành tâm kính lễ đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Nguyện thứ mười: Con nguyện trọn ngày hôm nay, không để tâm si mê đắm mắc theo danh lợi tài sắc, kết tạo dây oan khiên, duyên nợ sau này. Con thành tâm kính lễ đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Nguyện thứ mười một: Con nguyện trọn ngày hôm nay giữ vững tâm cung kính quy hướng về ngôi Phật bảo, thường xưng niệm danh hiệu Phật, tán thán đức hạnh Phật, khiến cho mình và chúng sanh lúc nào cũng nhớ nghĩ đến Phật. Con thành tâm kính lễ đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Nguyện thứ mười hai: Con nguyện trọn ngày hôm nay quy y với giáo lý ba thừa của chư Phật, nguyện học các pháp quyền thật đốn tiệm, quy y với chánh lý, với những gì mình hiểu nghĩa như thật, cầu chứng nhất thiết trí. Con thành tâm kính lễ đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Nguyện thứ mười ba:  Con nguyện trọn ngày hôm nay quy y với Tăng đoàn hòa hợp thanh tịnh, với những bật minh sư thông đạt ba tạng kinh điển, nguyện cung kính lắng nghe và thực hành theo sự chỉ dạy đúng đắn của các Ngài. Con thành tâm kính lễ đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Nguyện thứ mười bốn: Con nguyện trọn ngày hôm nay thường học các pháp tam huệ, học nghe các bài pháp giải thoát đưa đến sự an lạc, tập nghe nhìn những gì có tính chất hướng thiện để làm tư lương trên bước đường học đạo giải thoát. Con thành tâm kính lễ đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Nguyện thứ mười lăm: Con nguyện trọn ngày hôm nay thường suy tư về những điều thiện ác nhân quả trong đời sống, nghĩ đến phát triển điều thiện, diệt trừ mầm ác, luôn ý thức được công việc của mình để tránh phạm lầm sai. Con thành tâm kính lễ đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Nguyện thứ mười sáu: Con nguyện trọn ngày hôm nay thường cố gắng thực hành với những điều thiện mà mình đã thấu hiểu, thường luôn kiểm soát sáu căn của mình không cho khởi những nghiệp bất thiện, cố gắng thực hành bốn tâm vô lượng, sáu pháp ba-la-mật và chỉ suy nghĩ duy nhất một điều “tất cả những lời nói hành động suy nghĩ của mình là để đem lại hạnh phúc lợi lạc cho cả thảy người thân trong gia đình và tất cả mọi người”. Con thành tâm kính lễ đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, xin rũ lòng từ chứng minh cho lời phát nguyện của đệ tử (1 lạy)

Trích từ quyển "Hai thời khóa tụng hằng ngày dành cho Phật tử" Biên soạn Tỳ-kheo Thích Minh Kiết.


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :