Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Suy ngẫm

Kệ Hồi Hướng Quán Âm

Chủ nhật, 10/10/2021, 20:02 GMT+7

Đại sư Ấn Quang soạn

 

 

                                        

Thành kính đảnh lễ Quán Thế Âm

Bậc đại từ bi đại đạo sư

Từ lâu đã chứng vô thượng đạo

An trụ nơi cõi Thường Tịch Quang

Vì thương chúng sanh nhiều đau khổ

Cho nên mười cõi hóa hiện thân

Chúng sanh đáng dùng thân nào độ

Tức hiện thân đó để độ cho

Gần thì khiến chúng sanh cõi thiện

Xa thì dạy họ chứng Bồ-đề

Đại lực từ bi của Bồ-tát

Chư Phật khen mãi cũng không cùng

Nay đệ tử con là………(Minh Kiết)

Từ vô thỉ kiếp đến ngày nay

Do vì đã tạo các nghiệp ác

Nên phải luân hồi trong sáu đường

Trãi qua số kiếp nhiều như bụi

Không biết kế nào để thoát ra

May nhờ căn lành từ xưa kiếp

Nay được nghe đến danh Quán Âm

Nguyện nhờ vào sức đại từ bi

Hiện đời được sanh sang cõi tịnh

Lúc nào cũng thường niệm thánh hiệu

Từ bi lễ bái và cúng dường

Chí thành sám hối các nghiệp ác

Nổ lực tăng trưởng các thiện căn

Ngưỡng nguyện Bồ-tát rũ lòng thương

Diệt trừ tội chướng con đã tạo

Phóng ánh hào quang chiếu thân con

Dủi tay xoa đầu thọ ký con

Dùng nước cam lộ rưới đầu con

Tẩy sạch cấu uế nơi tâm con

Khiến cho thân tâm của con đây

Cả thảy đều được thuần thanh tịnh

Con nguyện dốc cả cuộc đời này

Và đến tận cùng kiếp vị lai

Khắp vì tất cả các chúng sanh

Tán thán ân đức của Bồ-tát

Khiến cho hết thảy chúng quy y

Và đều khiến phát Bồ-đề tâm

Kính nguyện Bồ-tát rũ lòng thương

Chứng minh nhiếp thọ cho lời nguyện.

Tượng Quán Âm Tứ Diện bằng gỗ mít chùa Phổ Giác

Tượng Quán Âm Tứ Diện bằng gỗ mít chùa Phổ Giác

Tượng Quán Âm Cỡi Rồng chùa Phổ Giác


Tỳ-kheo Minh Kiết dịch


Các tin đã đưa ngày :