Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Hoạt động phật sự

Lễ Chú Nguyện Tạc Tượng Thiên Thủ Quán Âm và 88 Hóa Thân Chú Đại Bi

Thứ năm, 10/07/2014, 15:02 GMT+7

Hình Mẫu

Quán Thế Âm Bồ-tát là vị Bồ-tát có tâm đại từ đại bi rộng lớn, phát lời thệ nguyện độ hết thảy chúng sanh, cứu vớt chúng sanh khỏi biển khổ...

Nam Mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

THƯ NGỎ

TẠC TƯỢNG THIÊN THỦ QUÁN ÂM VÀ 84 HÓA THÂN CHÚ ĐẠI BI

Kính Thưa quý Phật tử!

Quán Thế Âm Bồ-tát là vị Bồ-tát có tâm đại từ đại bi rộng lớn, phát lời thệ nguyện độ hết thảy chúng sanh, cứu vớt chúng sanh khỏi biển khổ. Nói về Bồ-tát Quán Thế Âm và sự cảm ứng cứu khổ cứu nạn của Ngài không ai mà không biết. Từ thành thị đến nông thôn, từ già đến trẻ, từ người có quy y hay chưa quy y Tam bảo v.v...ai ai cũng biết đến danh hiệu của Ngài. Quán Thế Âm Bồ-tát có rất nhiều danh xưng và hình tướng. Một trong danh xưng và hình tướng được nhiều người biết đến đó là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm, tức hình tướng Quán Thế Âm ngàn tay ngàn mắt. Nói đến Thiên Thủ Quán Âm là phải kể đến thần chú Đại Bi. Đức Quán Thế Âm Bồ-tát đã phát nguyện thọ trì thần chú Đại Bi cứu độ hết tất cả chúng sanh, vì lẽ đó nên thân Ngài sanh ra ngàn tay ngàn mắt. Quán Thế Âm Bồ-tát nhờ thọ trì chú Đại Bi mà thành tựu hanh Bồ-tát và cũng dùng chú Đại Bi này để cứu độ chúng sanh. Thế nên nói đến Thiên Thủ Quán Âm là phải nói đến Chú Đại Bi. Hai phần này liên hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời.

Nguyên nhân Quán Thế Âm Bồ-tát có hình tượng ngàn tay ngàn mắt như sau: Theo kinh "Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Tự Tại Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà-la-ni" thì:

"...Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch với Phật:

Bạch Đức Thế Tôn! Con nhớ lại quá khứ vô lượng kiếp, có Đức Phật ra đời hiệu là Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai. Đức Phật Thế Tôn đó vì thương nghĩ đến con và tất cả chúng sanh nên nói thần chú Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni này. Khi ấy Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh con và nói như vầy: Thiện nam tử! ông nên trì tâm chú này, rồi khắp vì tất cả chúng sanh trong đời ác sau mà làm lợi lạc. Lúc bấy giờ con mới trụ vào ngôi Sơ địa, nhưng khi nghe xong thần chú này, con vượt qua chứng bát địa. Bấy giờ con rất vui mừng, liền phát ra lời thệ: Nếu như sau này mà con có thể làm lợi ích, an lạc cho tất cả chúng sanh thì khiến cho thân con tức thời đây sanh ra đủ ngàn tay ngàn mắt. Phát nguyện xong, ngay lúc đó thân con có đủ ngàn tay ngàn mắt, mười phương đại địa chấn động sáu cách; mười phương ngàn Phật thảy phóng ánh sáng, chiếu lên người con và chiếu vô biên cõi nước khắp mười phương."

                Theo Phật giáo Tây Tạng thì: Từ vô lượng kiếp về thuở quá khứ, đức Quán Thế Âm Bồ-tát bằng tâm đại từ đại bi vô hạn lượng, muốn cứu tất cả chúng sanh thoát khỏi biển khổ sanh tử luân hồi, nên đối trước mười phương chư Phật Ngài phát đại thệ nguyện: “Nguyện cho con có được năng lực cứu độ hết thảy chúng hữu tình. Nếu như khi nào mà con cảm thấy mệt mõi trong sự nghiệp độ sanh vô cùng tận này thì nguyện cho thân con tan ra thành ngàn mảnh”

Đầu tiên, Ngài xuống cõi Địa ngục, kế đến cõi Ngạ quỷ và dần tiến đến cõi trời. Nơi đấy, Ngài nhìn xuống thế giới khổ đau bằng đôi mắt của một bậc thánh từ bi, Ngài khởi tâm thương xót vô cùng. Mặc dù Ngài đã cứu rất nhiều chúng sanh thoát khỏi ba đường ác, sáu cõi khổ đau, nhưng còn vô số chúng sanh đang sa đọa vào nơi đó. Điều này đã khiến Ngài khởi tâm buồn rầu. Rồi trong khoảnh khắc bất chợt, Ngài gần như là đánh mất niềm tin về lời nguyện cứu khổ chúng sanh của mình khi xưa, lúc bấy giờ thân thể Ngài nổ tung ra thành ngàn mảnh. Lúc bấy giờ, Ngài khởi tâm nghĩ tưởng đến mười phương chư Phật và tỏ ý cầu xin cứu giúp. Ngay lập tức, hằng hà sa số chư Phật trong mười phương thảy đều hiện thân đến cứu giúp. Bằng đại thần lực nhiệm mầu của Phật, mười phương Thế Tôn đã khiến cho Ngài hiện trở lại toàn thân và từ đó Ngài có thêm 11 mặt và 1000 tay, trên mỗi bàn tay có 1 con mắt. Điều này nói lên tâm từ bi chân thật, bi nguyện độ sanh rộng lớn, trí tuệ rốt ráo phương tiện quyền xảo trong việc phát nguyện cứu độ tất cả chúng sanh của Bồ-tát.

Về lợi ích của chú Đại Bi, trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn có nói như sau:

"... Bạch Thế Tôn! Con có chú Đại Bi Tâm Đà-la-ni, nay định nói ra, vì muốn cho các chúng sanh được an lạc, trừ tất cả bệnh tật, được sống thọ, được giàu có của cải sung túc, diệt trừ tất cả ác nghiệp trọng tội, lìa các chướng nạn, tăng trưởng tất cả các công đức thanh tịnh, thành tựu tất cả các thiện căn, xa lìa tất cả sự sợ hãi, nhanh chóng thỏa mãn đầy đủ các sự mong cầu hiếm có, kính nguyện Đức Thế Tôn, từ bi thương xót, nghe nhận con nói.

... Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có những trời người nào trì tụng đại bi tâm chú này, sẽ được mười lăm loại sanh thiện; không bị mười lăm loại chết dữ. Các loại chết ác đó là: một là không để cho người đó chết vì đói khát, khốn khổ. Hai là không chết vì bị gông cùm xiềng xích, roi gậy đánh đập. Ba là không bị chết vì oán gia thù đối. Bốn là không bị giết chết giữa chiến trận. Năm là không bị hổ, sói, thú dữ hại chết. Sáu là không bị rắn độc, bò cạp cắn chết. Bảy là không bị chết vì lửa đốt, nước trôi. Tám là không bị chết vì trúng thuốc độc. Chín là không bị sâu bọ độc hại chết. Mười là không bị chết vì điên loạn mất trí. Mười một là không bị chết vì rơi xuống vách núi bờ cây. Mười hai là không bị chết vì kẻ ác trù ếm. Mười ba là không bị tà thần ác quỷ thừa dịp hại chết. Mười bốn là không bị bệnh ngặt triền thân chết. Mười lăm là không chết vì tự sát. Người trì tụng thần chú Đại bi này sẽ không bị mười lăm loại chết dữ như vậy.

Được mười lăm loại sanh thiện đó là: Một là sanh ra nơi nào cũng thường gặp bậc vua tốt. Hai là thường sanh vào nước an lành. Ba là thường gặp vận may. Bốn là thường gặp bạn lành. Năm là sanh ra thân thể được lành lặn. Sáu là đạo tâm thuần thục. Bảy là không phạm giới cấm. Tám là có ân nghĩa hòa thuận với tất cả quyến thuộc. Chín là tiền của thức ăn vật mặt thường được sung túc. Mười là thường được người khác cung kính giúp đỡ. Mười một là tất cả tài sản không bị cướp đoạt. Mười hai là nguyện cầu điều chi cũng đều được toại ý. Mười ba là thường được trời rồng thiện thần theo hộ vệ. Mười bốn là sanh ra nơi nào cũng được thấy Phật nghe pháp. Mười lăm là khi nghe chánh pháp ngộ nghĩa sâu xa. Nếu có người trì tụng Đại Bi Tâm Đà-la-ni sẽ được mười lăm loại sanh thiện giống như vậy."

 

Để bày tỏ lòng kính ngưỡng đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát, chúng Tôi phát nguyện tạc nên hình tượng của Ngài để phụng thờ lễ bái.

Tôn tượng Thiên Thủ Quán Âm định tạc trên thân cây mít có đường kính 1m cao 4m và được chia làm 2 phần. Phần trên tạc tượng Quán Âm ngàn tay ngàn mắt, trong đó phần 1000 tay phía sau tượng sẽ được chạm liền. Phần dưới tạc 88 hình tướng Đại Bi xuất tượng, trong đó đan xen phần chạm cây cảnh hoa lá.

Tôn tượng Thiên Thủ Quán Âm là một hợp thể bao gồm tượng Thiên Thủ Quán Âm là phần tượng chính, 88 hình tượng bên dưới là phần phụ. Trong đó 84 hình tướng là hiện tướng của chú Đại Bi, bốn tượng còn lại là bổ khuyết cho chú Đại Bi

Từ xưa đến nay, danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ-tát và thần chú Đại Bi rất được coi trọng. Có rất nhiều Tăng-Ni Phật tử xưng niệm danh hiệu lễ bái đức Quán Thế Âm Bồ-tát và thọ trì chú Đại Bi này. Việc cảm ứng do niệm danh hiệu, lễ bái Quán Thế Âm Bồ-tát và trì chú Đại Bi cũng rất nhiều, sách vỡ cũng có ghi lại việc cảm ứng nhiều, tự thân chúng ta cũng đã có sự cảm ứng, hoặc nghe thấy việc cảm ứng của những người xung quanh, điều này nói lên oai đức rộng lớn của Quán Thế Âm Bồ-tát và thần lực diệu dụng không thể nghĩ bàn của chú Đại Bi.c

Chính vì oai lực của Quán Thế Âm Bồ-tát và thần chú Đại Bi rộng lớn như thế nên chúng Tôi phát nguyện khắc họa hình tượng Bồ-tát cùng hiện tướng chú Đại Bi để tự thân lễ bái và cũng để cho mọi người cùng được chiêm ngưỡng lễ bái. Tin chắc rằng, những ai nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát và thần chú Đại Bi, khởi niệm kính tin, trì niệm lễ bái, đọc tụng, nhất định hiện đời sẽ được phúc lạc bình yên, đời sau sanh ra chốn nào cũng được gặp Phật, nghe pháp, thân cận hiền thánh tăng, hưởng mọi điều khoái lạc an ổn dài lâu.

Chúng tôi dự tính kinh phí dự tính cho việc tạc tượng  như sau:

88 Tượng x 5.000.000đ/1T               = 440.000.000đ

Tượng Thiên Thủ Quán Âm              = 100.000.000đ

Tiền gỗ                                                   = 120.000.000đ

Tổng cộng                                             = 660.000.000đ

Chúng tôi xin thông báo đến quý Phật tử và kính mời các vị vì lòng kính tín đức Quán Thế Âm Bồ-tát mà phát tâm cúng dường cùng chung sức với chúng tôi tạc tôn tượng Thiên Thủ Quán Thế Âm Bồ-tát đây.

Qúy vị có thể đóng góp từng tôn tượng Đại Bi xuất tượng hoặc một trong các hạng mục tạc trên.

Nguyện cầu cho quý Phật tử và gia đình được bình an trong sự chở che của mười phương Tam bảo và đức Quán Thế Âm Bồ-tát!

                                                                Phổ Giác ngày 10 tháng 6 năm 2014

                                                                                                Trụ trì

 

                                                                           Tỳ-kheo Thích Minh Kiết

Ghi chú:Tượng sẽ được khởi công tạc vào ngày 19 tháng 6 Al, năm Giáp Ngọ, tức ngày thứ 3, 15 tháng 7 năm 2014, tại chùa Phổ Giác 2/5D, ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Tp. HCM.

Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Minh Kiết ĐT: 0983.616090

STK: 4214943513492236 ngân hàng ACB chủ tài khoản Phan Phương Nam

 

Hình mẫu tổng thể

 

 

84 hình tướng là hiện tướng của chú Đại Bi, bốn tượng còn lại là bổ khuyết cho chú Đại Bi

hình 1

hình 2

hình 3

hình 4

hình 5

hình 6

hình 7

hình 8

hình 9

hình 10

hình 11

hình 12

 

 

 


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :