Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Ấn Phẩm

Nghi thức sám hối pháp hoa tam-muội

19:35 | 23/10/2014

Tất cả biển nghiệp chướng

Đều từ vọng tưởng sanh

Nếu ai muốn sám hối

Ngồi yên quán thật tướng

Các tội như sương móc

Mặt trời tuệ xua tan

Cho nên phải chí tâm

Sám hối sáu căn phàm.


Khỏe mạnh trong bệnh tật

20:06 | 20/10/2014

Bị bệnh có chắc là bi quan, chán nản, khiến người ta tuyệt vọng hay không? Nếu được thông qua cơn bệnh đau để thể nghiệm ý nghĩa của cuộc đời thì bị bệnh không còn là việc đau khổ nữa, trái lại càng sống càng có tinh thần, khỏe mạnh trong bệnh tật!Các tin đã đưa ngày :