Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Ấn Phẩm

02. Từ tâm không khổ làm cho thân không khổ

07:52 | 15/04/2019

Thân và tâm – tinh thần và vật chất vốn có ảnh hưởng qua lại với nhau, cho nên thân khổ sẽ dẫn đến tâm khổ; tâm khổ cũng sẽ dẫn đến thân khổ.Các tin đã đưa ngày :