Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Ấn Phẩm

07. Niệm Phật, Ăn Chay, Tụng Kinh

09:23 | 26/05/2019

Niệm Phật, ăn chay, tụng kinh là phương tiện hơn hết của Bồ-tát hạnh, nhưng do người hành trì không có hướng đến mong cầu trí tuệ nên sức từ bi giảm.


03. Bàn Về Việc Tu Học Phật Pháp

09:10 | 26/05/2019

Nghiên cứu Phật pháp không phải là sự tu học Phật pháp một cách hoàn mỹ, nghiên cứu Phật pháp chỉ là cơ sở cho việc tu học Phật pháp.


01. Sanh tử là việc lớn

08:31 | 15/04/2019

Trước khi thoát khỏi vòng sanh tử, tôi mong mỏi mọi người hãy ghi nhớ: “Đừng nên làm ác, phải nên làm nhiều việc thiện, trồng nhân lành để được quả báo lành, đừng cho sanh tử là việc tốt, có như vậy, mình mới nhàm chán muốn lìa sanh tử, ra khỏi biển khổ.”Các tin đã đưa ngày :