Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Ấn Phẩm

Tự tại giả từ

16:40 | 14/08/2014

 

Đối mặt với thế gian sống chết vô thường, bạn đã có được chuẩn bị gì? Nếu bạn có thể đột phát được sự sợ hãi đối với cái chết, vượt qua sự chấp chặt về cái chết thì đời sống của bạn sẽ được tự tại hơn.


Giải nghĩa Đại Bi Sám

13:44 | 31/07/2014


Các tin đã đưa ngày :