Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Ấn Phẩm

Nghi Thức Lễ Lạy Năm Trăn Trăm Đức Hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát (Ngũ Bách Danh Quán Âm)

Thứ ba, 02/07/2013, 16:21 GMT+7

 

NGHI THỨC LỄ LẠY NĂM TRĂM DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM

(NGŨ BÁCH DANH QUÁN ÂM)

Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Minh Kiết

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

          Ngũ Bách Danh Quán Âm là một quyển kinh nói về năm trăm đức hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát. Bộ kinh này không rõ xuất xứ, không có trong Đại Tạng Kinh, cũng không thấy đề cập trong Phật giáo các nước. Theo bi ký Phó Đại Sĩ ở chùa Song Lâm, Đông Dương có trích dẫn Kinh Đình Thủy: "Quán Thế Âm Bồ-tát, có năm trăm thân tại cõi Diêm-phù-đề, thị hiện đồng phàm để giáo hóa chúng sanh. Di-lặc Bồ-tát cũng có năm trăm thân ở cõi diêm phù, thị hiện vô số hình tướng để làm lợi ích chúng sanh" (Quán Âm Kinh Tiên Chú - Đinh Phúc Bảo)Vì vậy việc xác tín đức Quán Thế Âm Bồ-tát có năm trăm thân ở cõi Diêm-phù-đề là có thật. Không phải chỉ có năm trăm thân mà còn vô số thân khác nữa, như Kinh Phổ Môn có ghi: "Quán Thế Âm Bồ-tát dùng vô số hình tướng dạo chơi nơi cõi ta-bà để hóa độ chúng sanh"

         Các đức hiệu tán dương đức Quán Thế Âm Bồ-tát trong Kinh đây, hoàn toàn được rút ra từ các kinh điển như Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn, Kinh Phổ Môn, Kinh Bi Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm...

         Nội dung kinh này nhằm tán thán công hạnh lợi tha rộng sâu, bi nguyện độ sanh cùng khắp của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát đã được đề cập trong khắp các kinh điển nói về Ngài; ngoài ra kinh này cũng nói lên uy đức của ngài có thể sai khiển các vị Bồ-tát, thiện thần, bát bộ chúng trời người v.v…đến ủng hộ người trì chú; lại còn có thể diệt trừ tất cả ác nghiệp trọng tội, tăng trưởng các công đức thanh tịnh, cứu thoát chúng sanh đang bị đọa đày ở địa ngục A-tỳ, hoặc dẫn dắt chúng sanh tu tập nhanh chóng chứng đắc Vô thượng Bồ-đề; khiến cho chúng sanh thỏa mãn các điều hy cầu, có được đại an lạc nơi thế giới Ta-bà khổ đau này; lại khiến chúng sanh gieo trồng hạt giống đại thừa; phá trừ tất cả các ác nghiệp chướng, được đại thắng lạc…

       Với lòng đại từ đại bi, thương xót chúng sanh đang bị khổ đau, chìm đắm đọa đày trong biển sanh tử luân hồi, lực dụng thù thắng thị hiện nhiều phương chước, dạo đi trong khắp các cõi nước để cứu độ chúng sanh, với oai đức, thanh danh vang khắp mười phương các cõi nước không ai mà không biết, không ai mà không tán thán, đảnh lễ; với năng lực tự tại, tâm từ bi bình đẳng…Ngài đã được chư tổ kính ngưỡng mà biên nên thành quyển Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm này, để cho chúng ta chiêm ngưỡng lễ bái, nhằm diệt trừ ác nghiệp khổ đau, đến bờ an vui giải thoát.

       Chúng tôi xin thành kính giới thiệu quyển kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm này đến tất cả quý Phật tử, những người hữu duyên kính tín Đức Quán Thế Âm Bồ-tát để mọi người cùng lễ bái tán thán, ngõ hầu được Đức Quán Thế Âm Bồ-tát từ bi hộ niệm, che chở, giúp chúng ta đoạn sạch phiền não nghiệp chướng, rũ bỏ oan khiên, sớm lên bờ giải thoát.

       Vì ngôn từ cạn cợt, sức học kém cỏi, nên chúng con không sao tránh khỏi sai sót, thất kính khi phiên dịch và giới thiệu, ngưỡng mong chư tôn đức cùng các vị thức giả từ bi niệm thứ, chỉ chỗ sai sót để chúng con chỉnh sửa cho được tốt đẹp hơn.

       Thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân quý ngài.

      Nguyện cho tất cả những ai thấy nghe, trì niệm lễ bái, tán thán danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát này thảy đều được diệt trừ khổ não, ác nghiệp trọng tội, mau chóng thành tựu quả vô thượng Bồ-đề.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ-tát!

Viết ngày Đức Quán Thế Âm Bồ-tát xuất gia năm Tân Mão, tại chùa Phổ Giác.

*****

LỄ NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM CẦN BIẾT

 

 • Quyển Nghi Thức Lễ Lạy Năm Trăm Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát đây nguyên bản không có phần phụng thỉnh, tán thán, đảnh lễ Tam bảo, Bát-nhã-tâm kinh hay phần phục nguyện hồi hướng như trong các nghi thức trì niệm thông thường hiện nay, nên để bày tỏ tâm chí thành cung kính hướng về Tam bảo, chúng tôi thêm vào phần này.
 • Người Phật tử trước khi tụng kinh lạy Phật, nên tắm rửa cho sạch sẽ, giữ thân miệng cho thanh tịnh; sắp bày bàn thờ cho trang nghiêm, dâng hoa quả trà nước cúng dường.
 • Trong Kinh Ngũ Bách Danh Quán Âm đây tán dương oai thần và bi nguyện độ sanh rộng lớn vô cùng vô tận của Bồ-tát. Vì vậy khi lễ lạy Bồ-tát chúng ta nên dốc lòng chí thành chí kính đảnh lễ và cũng chuyên tâm nhất ý ghi nhớ hết thảy các đức hiệu này để trong lòng tăng trưởng niềm tin, tăng thêm độ cảm, để khi cần cầu điều chi sẽ được ứng nghiệm ngay, vì có cảm (đức của Bồ-tát) nhiều, chúng ta mới có chí thành tha thiết khẩn cầu và mới có được cảm ứng.
 • Phàm những ai bị khổ nạn, bệnh tật nhiều là biết người đó bị nghiệp chướng nhiều. Đã biết mình nghiệp chướng nhiều thì việc lễ lạy sám hối cầu xin tiêu nghiệp không phải chỉ đơn giản qua loa thì có thể được mà phải siêng năng chịu khó khổ. Thế nên, uy đức của Bồ-tát thì rộng lớn, nghiệp tội của mình thì nhiều, chúng ta phải dốc lòng lễ lạy, đừng thấy nhiều rồi ngại khó, ngại khổ mà không chịu lạy, tự thân mất đi công đức lễ lạy Bồ-tát, làm giảm đi độ cảm đối với Bồ-tát. Vậy sau này khổ nạn, biết lấy gì để cầu xin Bồ-tát cứu giúp đây?
 • Phàm do nghiệp mà có thân người vì vậy phải chịu khổ não do thân nghiệp. Hơn nữa, Kinh Phật có dạy, người vì nghiệp tội nhiều nên mới sanh vào thời mạc pháp chịu đủ mọi sự khổ não tai ương. Biết vậy, chúng ta phải nên siêng năng lễ bái, trì niệm đức hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát để cầu xin Ngài từ bi che chở. Vì chúng ta không phải chỉ sợ gánh chịu khổ quả, mà còn sợ trong lúc trả quả, nghiệp lực lôi kéo khiến chúng ta trong lúc trả quả lại tạo nhân mới, khiến cho vòng nhân quả oan oan tương báo biết bao giờ mới hết khổ?
 • Việc lễ lạy Quán Thế Âm Bồ-tát, ngoài việc bày tỏ lòng kính ngưỡng của mình, cầu xin Bồ-tát từ bi che chở ra, về mặt y học, việc vận động đứng lên quỳ xuống khi lễ lạy sẽ làm cho máu huyết lưu thông, điều hòa kinh mạch, giúp chúng ta tiêu trừ bệnh tật, tăng cường sức khỏe là một việc nhất cử lưỡng lợi đáng nên duy trì thực hiện thường xuyên.
 • Quán Thế Âm Bồ-tát do phát nguyện độ sanh mà có đức hiệu này, lại vì lòng thương xót mà dùng mọi phương chước để cứu độ nên hóa hiện ra vô số hình tướng dạo khắp trong ba ngàn đại thiên thế giới để tìm xem những ai khổ nạn cầu cứu mà cứu giúp. Việc cứu khổ cứu nạn của Bồ-tát quyết định không nghi sai. Nhưng muốn được cảm ứng phải có hai điều kiện, thứ nhất điều cầu xin không được làm tổn hại đến lợi ích của kẻ khác và làm tăng trưởng sanh tử cho tự thân, thứ hai phải chí thành tha thiết khẩn cầu, không được coi thường và dễ dãi.

NIÊM HƯƠNG

(Đại chúng đồng quỳ)

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam (7 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP

Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, sa bà ha (3 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP

Án sa phạ bà phạ, thuật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

CHƠN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần)

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phưởng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Đệ Tử chúng con nguyện

Trọn đời nương Tam Bảo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ

Cho đệ tử chúng con

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác.

NamMô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo.

NamMô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

NamMô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-Di-Đà Phật.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát ma-ha-tát tác đại chứng minh.

Hiện tiền đệ tử chúng con cung kính quỳ trước Tam Bảo chí thành niêm hương bạch Phật, thiết lễ trì lạy Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ-tát. Ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo, Đức Quán Thế Âm Bồ-tát từ bi, thương tưởng chúng con mà phóng quang, hiện thân đến đạo tràng, chứng minh cho buổi lễ bái Ngũ Bách Danh Quán Âm này.

Chúng con thành tâm dâng ngũ phần hương: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến, ngào ngạt dâng lên cúng dường khắp mười Phương Tam Bảo và hiện tiền Đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần)

TÁN THÁN PHẬT

Đấng pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loài

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Chí tâm đảnh lễ: NAM MÔ TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI QUÁ HIỆN VỊ LAI THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, TÔN PHÁP, HIỀN THÁNH TĂNG, THƯỜNG TRÚ TAM BẢO.

Chí tâm đảnh lễ:NAM MÔ TA BÀ GIÁO CHỦ ĐIỀU NGỰ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT, ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI-LẶC TÔN PHẬT, ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT, ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT, HỘ PHÁP CHƯ TÔN BỒ TÁT, LINH SƠN HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT.

Chí tâm đảnh lễ: NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A-DI-ĐÀ PHẬT, ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT, ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT, THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT.

(Đại chúng quỳ xuống)

TÁN THÁN BỒ TÁT

Trí tuệ rộng sâu đại biện tài

Ngự trên sóng nước dứt trần ai

Hào quang chiếu phá nghìn bệnh nghiệp

Camlồ rưới sạch muôn kiếp tai

Liễu biếc phất ra thế giới ngọc

Sen hồng nổi lên lâu đài vàng

Con nay kính lễ dâng hương tán

Kính nguyện Bồ-tát ứng nhân gian

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát.( 1 lạy)

(đại chúng đồng quỳ)

GIA TRÌ PHÁP THỦY CÚNG THỦY VĂN

Chúng con kính nghe:

     Đức giáo chủ viên thông, kim dung như trăng rằm, hầu đức Phật Di-Đà nơi thế giới cực lạc, giúp đức Phật Thích-Ca ở cõi nước Ta-bà, trụ tại núi lưu ly chúng bảo, ngồi trên tòa sen hồng ngàn cánh; Quá khứ Chánh Pháp Minh Như Lai, hiện tiền Quán Tự Tại Bồ-tát; Ba mươi hai ứng thân rộng độ chúng sanh, bảy nạn hai cầu, nhiều bề cảm ứng, diệu lực thù thắng, khen mãi không cùng, lạy đấng đại từ, cúi xin chứng giám.

     Hôm nay, đệ tử chúng con tỳ kheo (Phật tử) ………………………cùng toàn thể chư Phật tử thiện nam tín nữ, vì lòng kính ngưỡng Quán Thế Âm Bồ-tát; vì cảm đức đại từ đại bi, phát nguyện độ sanh rộng lớn vô cùng vô tận của Ngài; vì muốn được Ngài diệt trừ bệnh khổ cho chúng con; Vì muốn ngài diệt trừ các ác nghiệp trọng tội cho chúng con; vì muốn cho chúng con đầy đủ các điều nguyện cầu; vì muốn cho chúng con sớm lên bờ giải thoát… nên thành tâm kiến lập đàn tràng nơi chùa (nhà) Phổ Giác đây, lễ bái năm trăm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát.

     Giờ đây đàn tràng nghiêm tịnh, tiệc pháp kính bày, chúng con thành tâm quỳ trước đại hùng bảo điện chùa Phổ giác, dâng hương thành tín, cung thỉnh Quán Thế Âm Bồ-tát:

     Dùng nhành dương mà rưới nước cam lồ, trừ nhiệt não để đều được mát mẻ; tầm thanh cứu khổ nơi tứ sanh, thuyết pháp độ thoát chốn lục đạo; tròn thánh tâm từ bi kiên cố, đủ đức tướng tự tại trang nghiêm; có cầu tất ứng, nguyện chi cũng thành. Cho nên, Tăng chúng (nếu là cư sĩ thì đọc là đệ tử) chúng con, nghiêm giữ tịnh quán, kính tụng lời thật, gia trì nước pháp.

     Nước pháp này, tròn vuông tùy vật, đầy rỗng tùy thời, xuân tan đông ngưng, khảm chảy cấn dừng; mênh mông nơi nguồn diệu không lường, cuồn cuộn chốn suối linh nan tận; khe xanh ẩn rồng, đầm lạnh soi trăng; hoặc nơi ngòi bút của quân vương làm ra sóng ân, hoặc ở nhành dương của Bồ tát rưới thành cam lộ, một giọt thấm nhuần mười phương đều tịnh.

Nhành liễu Bồ-tát ban cam-lồ

Một giọt tuôn rưới khắp mười phương

Bao nhiêu tanh dơ đều trừ sạch

Khiến cho đàn tràng được tịnh thanh.

Chân ngôn từ kinh, kính cẩn trì tụng (đại chúng đồng tụng theo)

      Án nại ma ba cát ngõa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nễ, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể giã, đát tháp cả đạt giã, a ra ha đế, tam miệu tam bất đạt giã, đát nể giã tháp.

      Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại tang mã ngột cả đế, ta ba ngõa tỳ thuật đế, mã hát nại giã, bát rị, ngõa rị sa ha.

Nguyện đem công đức thù thắng này

Tám nạn ba đường sạch các khổ

Mỗi lược trì tụng đền bốn ân

Siêu chứng Bồ-đề Ba-la-mật.

Vô lượng vô lượng vô lượng thọ

Vô lượng vô lượng vô lượng thọ

Vô lượng vô lượng thọ tôn Phật

Trong lư vàng

Triện báu xông

Hương bủa khắp

Om Ma-ni bát mê hùm (3 lần)

 

Nguyện đem công đức trì chú này

Hồi hướng hộ pháp chúng trời rồng

Ba cõi ngục tù thảy trống không

Chân tể bảo vệ chốn già-lam

Ban phước hộ bình an

Khéo trang nghiêm đạo tràng

Nguyện cho cả thảy các tiên linh

Cùng tất cả pháp giới oán thân

Đồng chứng nhập Tỳ-lô biển tánh

Nhất thiết cung kính tín lễ (đại chúng cùng đọc)

Thường Trú Tam Bảo (1 lạy)

 

 

KHEN NGỢI BA NGHIỆP CỦA BỒ-TÁT

Lắng đọng xanh biếc đôi mắt sen

Mày xanh cong rẽ tợ trăng tà

Đầu đội mũ vàng tròn sáng rỡ

Cổ đeo Anh-lạc chuổi trân châu

Hoa sen đóa hồng đọng nơi lưỡi

Tần-bà quả đỏ thắm đầu môi

Uy nghi dáng vẻ như voi chúa

Thuyết pháp thanh âm tợ hổ gầm

Tùy cảm ứng cơ chưa từng nghỉ

Tầm thanh cứu khổ đâu đã ngơi

Tam không, không quán, quán không không

Tứ đẳng, trụ tâm, tâm đẳng đẳng.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (1 lạy)

KỆ DÂNG CÚNG HƯƠNG HOA

Năm phần chân hương ngát

Bảy giác hoa mầu nghiêm

Trôi theo sông tứ biện

Ngợi khen biển Tam bảo

 Bằng cả thân khẩu ý

Cúng dường Phật Pháp Tăng

 Thành vừng mây sáng lớn

 Lợi khắp không cùng tận

Giờ đây đệ tử chúng con, ba nghiệp thanh tịnh, dâng ngũ phần hương, ngào ngạt cúng dường, Quán Âm Bồ tát.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3 lần)0

(Vô chuông mỏ tụng)

Dương chi tịnh thủy

Biến sái tam thiên

Tánh không bát đức lợi nhân thiên

Pháp giới quảng tăng diên

Diệt tội tiêu khiên

Hỏa diệm hóa hồng liên

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần) ma ha tát.0

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần) 0.

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) ma ha tát. 0

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da, nam mô a dị da, bà lô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tả.

 Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà.

 Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa na ma bà già, ma phạt đặt đậu, đát điệt tha, án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da, giá ra giá ra, ma ma phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ dề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na, sa bà ha, tất đà dạ, sa bà ha, ma ha tất đà dạ, sa bà ha, tất đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ, sa bà ha, na ra cẩn trì, sa bà ha, ma ra na ra, sa bà ha, tất ra tăng a mục khê da, sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha, giả kiết ra a tất đà dạ, sa bà ha, ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha, na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, sa bà ha, ma bà lợi  thắng yết ra dạ, sa bà ha.

 Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da.

 Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, sa bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, sa bà ha.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

Nguyện giải như lai chân thật nghĩa.

Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát(3 lần)ma ha tát 0

     Kính lễ:

     Viên thông giáo chủ, Chánh Pháp đạo sư, ở Thiên trúc trụ Phổ Đà, hiện Tăng già hóa Đạt ma, biến ngàn tay, hiện ngàn mắt, đủ lục thần thông; mắt sáng như sao băng, mày đẹp tợ trăng tà; tóc xanh buông xỏa như liễu xuân, hồng nhan tươi thắm như sen hạ; y hạ treo sáu thù, mũ hoa đính thất bảo; tầm thanh để cứu khổ cứu nạn, phát nguyện vì lợi vật lợi nhân; ai cúng dường phước đồng hà sa, ai khen lễ tội tiêu vạn kiếp; nguyện Bồ tát chứng minh công đức, cho tròn đầy tâm nguyện của con, đệ tử chúng con kiền thành, nhất tâm đảnh lễ chí thành quy y.

Chí tâm đảnh lễ (mỗi câu đều đọc phần này)

 1. 1.   Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Ngã Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 0
 2.  
 3. 2.   Nam mô Thuyết Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 4.  
 5. 3.   Nam mô Cổ Phật Thị Hiện Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 6.  
 7.  
 8. 4.   Nam mô Đương Lai Bổ Xứ A Di Đà Phật Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 9.  
 10. 5.   Nam mô Ngộ Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Phật Đắc Đại Bi Tâm Chú Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 11.  
 12. 6.   Nam mô Đối Phật Lập Thệ Như Sở Nguyện Dõng Xuất Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 13.  
 14. 7.    Nam mô Quá Khứ Kiếp Vi Chánh Pháp Minh Vương Như Lai Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 15.  
 16. 8.    Nam Mô Bát Vạn Tứ Thiên Mẫu Đà La Tý Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 17.  
 18. 9.    Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 19.  
 20. 10.  Nam mô Tứ Thập Nhị Tý Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 21.  
 22. 11.  Nam mô Thập Bát Tý Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 23.  
 24. 12.  Nam mô Thập Nhị Tý Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 25.  
 26. 13.  Nam mô Bát Tý Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 27.  
 28. 14.  Nam mô Tứ Tý Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 29.  
 30. 15.  Nam mô Thiên Chuyển Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 31.  
 32. 16.  Nam mô Thập Nhị Diện Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 33.  
 34. 17.  Nam mô Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 35.  
 36. 18.  Nam mô Chánh Thú Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 37.  
 38. 19.  Nam mô Tỳ Câu Chi Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 39.  
 40. 20.  Nam mô Mã Đầu Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 41.  
 42. 21.  Nam mô A Da Yết Lị Bà Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 43.  
 44. 22.  Nam mô Pháp Tịnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 45.  
 46. 23.  Nam mô Diệp Y Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 47.  
 48. 24.  Nam mô Tiêu Phục Độc Hại Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 49.  
 50. 25.  Nam mô Như Ý Bảo Luân Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 51.  
 52. 26.  Nam mô Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Quán Thế Âm  Bồ Tát 0
 53.  
 54. 27.  Nam mô Phá Nhất Thiết Nghiệp Chướng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 55.  
 56. 28.  Nam mô Ma Ha Ba Đầu Ma Chiên Đàn Ma Ni Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 57.  
 58. 29.  Nam mô Diệt Ác Thú Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 59.  
 60. 30.  Nam mô Nhiêu Ích Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 61.  
 62. 31.  Nam mô Năng Mãn Nhất Thiết Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 63.  
 64. 32.  Nam mô Năng Cứu Sản Nạn Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 65.  
 66. 33.  Nam mô Cụ Đại Bi Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 67.  
 68. 34.  Nam mô Cụ Đại Từ Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 69.  
 70. 35.  Nam mô Địa Ngục Môn Khai Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 71.  
 72. 36.  Nam mô Hiện Chủng Chủng Âm Thanh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 73.  
 74. 37.  Nam mô Hiện Chủng Chủng Sắc Tướng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 75.  
 76. 38.  Nam mô Hiện Chủng Chủng Lợi Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 77.  
 78. 39.  Nam mô Hiện Chủng Chủng Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 79.  
 80. 40.  Nam mô Hiện Chủng Chủng Thần Thông Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 81.  
 82. 41.  Nam mô Năng Mãn Chủng Chủng Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 83.  
 84. 42.  Nam mô Năng Thoát Ngũ Nghịch Trọng Tội Quán Thế Âm Bồ Tát
 85.  
 86. 43.  Nam mô Năng Trừ Cổ Độc Chú Trớ Yểm Đảo Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 87.  
 88. 44.  Nam mô Năng Trừ Đầu Não Hung Hiếp Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 89.  
 90. 45.  Nam mô Năng Trừ Yết Hầu Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 91.  
 92. 46.  Nam mô Năng Trừ Khẩu Phúc Yêu Bối Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 93.  
 94. 47.  Nam mô Năng Trừ Nhãn Nhĩ Thần Thiệt Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 95.  
 96.  
 97. 48.  Nam mô Năng Trừ Nha Xỉ Tỷ Thân Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 98.  
 99. 49.  Nam mô Năng Trừ Thủ Cước Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 100.  
 101. 50.  Nam mô Năng Trừ Phong Cuồng Điên Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 102.  
 103. 51.  Nam mô Năng Trừ Chư Ác Quỷ Thần Não Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 104.  
 105. 52.  Nam mô Năng Trừ Đao Binh Thủy Hỏa Tai Ách Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 106.  
 107. 53.  Nam mô Năng Trừ Lôi Điện Chấn Bố Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 108.  
 109. 54.  Nam mô Năng Trừ Oán Gia Kiếp Đạo Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 110.  
 111. 55.  Nam mô Năng Trừ Ác Quân Ác Tặc Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 112.  
 113. 56.  Nam mô Năng Trừ Tam Tai Cửu Hoạnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 114.  
 115. 57.  Nam mô Năng Trừ Ác Mộng Biến Quái Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 116.  
 117. 58.  Nam mô Năng Trừ Ngoan Xà Phúc Yết Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 118.  
 119. 59.  Nam mô Năng Trừ Chư Ác Độc Thú Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 120.  
 121. 60.  Nam mô Năng Trừ Quan Sự Tranh Tụng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 122.  
 123. 61.  Nam mô Năng Hiện Cực Lạc Thế Giới Linh Nhân Lợi Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 124.  
 125. 62.  Nam mô Năng Linh Trì Niệm Giả Chúng Nhân Ái Kính Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 126.  
 127. 63.  Nam mô Năng Linh Trì Niệm Nhân Cụ Thế Gian Tài Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 128.  
 129. 64.  Nam mô Năng Linh Nhân Tăng Ích Nhất Thiết Lạc Cụ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 130.  
 131. 65.  Nam mô Năng Linh Chúng Sanh Tăng Ích Nhất Thiết Thế Lực Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 132.  
 133. 66.  Nam mô Năng Dữ Trường Mạng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 134.  
 135. 67.  Nam mô Năng Dữ Phú Quý Trường Thọ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 136.  
 137. 68.  Nam mô Vô Vi Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 138.  
 139. 69.  Nam mô Vô Nhiễm Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 140.  
 141. 70.  Nam mô Không Quán Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 142.  
 143. 71.  Nam mô Cung Kính Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 144.  
 145. 72.  Nam mô Ty Hạ Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 146.  
 147. 73.  Nam mô Vô Tạp Loạn Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 148.  
 149. 74.  Nam mô Đà La Ni Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 150.  
 151. 75.  Nam mô Thệ Độ Nhất Thiết Chúng Sanh Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 152.  
 153. 76.  Nam mô Thiên Nhãn Chiếu Kiến Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 154.  
 155. 77.  Nam mô Thiên Thủ Hộ Trì Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 156.  
 157. 78.  Nam mô Năng Trừ Bát Vạn Tứ Thiên Chủng Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 158.  
 159. 79.  Nam mô Năng Phục Nhất Thiết Ác Quỷ Thần Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 160.  
 161. 80.  Nam mô Năng Hàng Chư Thiên Ma Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 162.  
 163. 81.  Nam mô Năng Chế Chư Ngoại Đạo Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 164.  
 165. 82.  Nam mô Năng Trừ Sơn Tinh Tạp Mị Võng Lưỡng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 166.  
 167. 83.  Nam mô Năng Trừ Tà Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 168.  
 169. 84.  Nam mô Năng Trừ Tham Nhiễm Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 170.  
 171. 85.  Nam mô Năng Linh Chúng Sanh Đắc Thiện Quả Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 172.  
 173. 86.  Nam mô Cụ Phật Thân Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 174.  
 175. 87.  Nam mô Quang Minh Thân Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 176.  
 177. 88.  Nam mô Từ Bi Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 178.  
 179. 89.  Nam mô Diệu Pháp Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 180.  
 181. 90.  Nam mô Thiền Định Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 182.  
 183. 91.  Nam mô Hư Không Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 184.  
 185. 92.  Nam mô Vô Úy Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 186.  
 187. 93.  Nam mô Thường Trụ Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 188.  
 189. 94.  Nam mô Giải Thoát Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 190.  
 191. 95.  Nam mô Dược Vương Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 192.  
 193. 96.  Nam mô Thần Thông Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 1. 97.  Nam mô Quảng Đại Tự Tại Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 2.  
 3. 98.  Nam mô Quán Thế Âm Tự Tại Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 4.  
 5. 99.  Nam mô Nhiên Sách Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 6.  
 7. 100.Nam mô Thiên Quang Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 0

Con nay cúi đầu chí thành đảnh lễ Bồ Tát, nguyện cùng chúng sanh sở cầu như ý 0

 1. 101.Nam mô An Lạc Thành Tựu Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 2.  
 3. 102.Nam mô Linh Nhân Cụ Đại Bi Nguyện Lực Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 4.  
 5. 103.Nam mô Hiện Tác Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 6.  
 7. 104.Nam mô Bất Không Quyên Sách Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 8.  
 9. 105.Nam mô Trừ Nhãn Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 10.  
 11. 106.Nam mô Trừ Nhĩ Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 12.  
 13. 107.Nam mô Trừ Tỹ Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 14.  
 15. 108.Nam mô Trừ Thiệt Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 16.  
 17. 109.Nam mô Trừ Xỉ Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 18.  
 19. 110.Nam mô Trừ Nha Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 20.  
 21. 111.Nam mô Trừ Thần Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 22.  
 23. 112.Nam mô Trừ Tâm Hung Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 24.  
 25. 113.Nam mô Trừ Tề Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 26.  
 27. 114.Nam mô Trừ Yêu Tích Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 28.  
 29. 115.Nam mô Trừ Hiếp Dịch Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 30.  
 31. 116.Nam mô Trừ Đoạn Ngạc Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 32.  
 33. 117.Nam mô Trừ Khoan Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 34.  
 35. 118.Nam mô Trừ Thỏa Tất Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 36.  
 37. 119.Nam mô Trừ Tiết Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 38.  
 39. 120.Nam mô Trừ Thủ Túc Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 40.  
 41. 121.Nam mô Trừ Đầu Diện Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 42.  
 43. 122.Nam mô Trừ Yết Hầu Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 44.  
 45. 123.Nam mô Trừ Kiên Bác Thống Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 46.  
 47. 124.Nam mô Trừ Phong Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 48.  
 49. 125.Nam mô Trừ Khí Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 50.  
 51. 126.Nam mô Trừ Trĩ Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 52.  
 53. 127.Nam mô Trừ Lị Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 54.  
 55. 128.Nam mô Trừ Ma Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 56.  
 57. 129.Nam mô Trừ Luyến Tích Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 58.  
 59. 130.Nam mô Trừ Bạch Lại Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 60.  
 61. 131.Nam mô Trừ Trọng Lại Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 62.  
 63. 132.Nam mô Trừ Giới Tiển Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 64.  
 65. 133.Nam mô Trừ Bào Sang Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 66.  
 67. 134.Nam mô Trừ Cam Sang Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 68.  
 69. 135.Nam mô Trừ Hoa Sang Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 70.  
 71. 136.Nam mô Trừ Lậu Sang Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 72.  
 73. 137.Nam mô Trừ Độc Sang Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 74.  
 75. 138.Nam mô Trừ Ung Thũng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 76.  
 77. 139.Nam mô Trừ Du Thũng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 78.  
 79. 140.Nam mô Trừ Đinh Thũng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 80.  
 81. 141.Nam mô Trừ Tiết Thũng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 82.  
 83. 142.Nam mô Trừ Độc Thũng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 84.  
 85. 143.Nam mô Trừ Hoạn Lại Giản Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 86.  
 87. 144.Nam mô Trừ Hoạn Cam Nhuận Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 88.  
 89. 145.Nam mô Trừ Tù Cấm Già Tỏa Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 90.  
 91. 146.Nam mô Trừ Đả Mạ Phỉ Báng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 92.  
 93. 147.Nam mô Trừ Mưu Hại Khủng Bố Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 94.  
 95. 148.Nam mô Trừ Bất Nhiêu Ích Sự Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 96.  
 97. 149.Nam mô Trì Chú Lợi Tha Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 98.  
 99. 150.Nam mô Trì Chú Dục Thủy Triêm Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 100.  
 101. 151.Nam mô Trì Chú Phong Suy Nhân Thân Đắc Lợi Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 102.  
 103. 152.Nam mô Trì Chú Xuất Ngôn Hoan Hỷ Ái Kính Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 104.  
 105. 153.Nam mô Trì Chú Phong Suy Trước Nhân Diệt Tội Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 106.  
 107. 154.Nam mô Trì Chú Long Thiên Thường Đương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 108.  
 109. 155.Nam mô Chú Lực Năng Trừ Quốc Độ Tai Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 110.  
 111. 156.Nam mô Chú Lực Năng Trừ Tha Quốc Oán Địch Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 112.  
 113. 157.Nam mô Chú Lực Năng Sử Quốc Độ Phong Nhiêu Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 114.  
 115. 158.Nam mô Chú Lực Năng Trừ Dịch Khí Lưu Hành Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 116.  
 117. 159.Nam mô Năng Trừ Thủy Hạn Bất Điều Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 118.  
 119. 160.Nam mô Năng Trừ Nhật Nguyệt Thất Độ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 120.  
 121. 161.Nam mô Năng Nhị Bạn Thần Mưu Nghịch Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 122.  
 123. 162.Nam mô Năng Sử Ngoại Quốc Oán Địch Tự Hàng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 124.  
 125. 163.Nam mô Năng Linh Quốc Hoàn Chính Trị Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 126.  
 127. 164.Nam mô Năng Linh Vũ Trạch Thuận Thời Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 128.  
 129. 165.Nam mô Năng Linh Quả Thực Phong Nhiêu Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 130.  
 131. 166.Nam mô Năng Dữ Nhân Dân An Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 132.  
 133. 167.Nam mô Năng Linh Ác Sự Tiêu Diệt Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 134.  
 135. 168.Nam mô Năng Linh Quốc Độ An ổn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 136.  
 137. 169.Nam mô Linh Nhật Quang Bồ Tát ủng Hộ Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 138.  
 139. 170.Nam mô Linh Nguyệt Quang Bồ Tát ủng Hộ Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 140.  
 141. 171.Nam mô Năng Linh Đại Thừa Pháp Nha Tăng Trưởng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 142.  
 143. 172.Nam mô Năng Hưng Sở Tu Thành Biện Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 144.  
 145. 173.Nam mô Năng Trừ Thập Ngũ Chủng Ác Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 146.  
 147. 174.Nam mô Bất Linh Cơ Ngạ Khổ Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 148.  
 149. 175.Nam mô Bất Vi Cấm Trượng Sở Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 150.  
 151. 176.Nam mô Bất Vi Oán Thù Đối Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 152.  
 153. 177.Nam mô Bất Vi Quân Trận Tương Sát Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 154.  
 155. 178.Nam mô Bất Vi Ái Dục Oán Khổ Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 156.  
 157. 179.Nam mô Bất Vi Độc Xà Sở Trúng Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 158.  
 159. 180.Nam mô Bất Vi Thủy Hỏa Phiêu Phần Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 160.  
 161. 181.Nam mô Bất Vi Độc Dược Sở Trúng Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 162.  
 163. 182.Nam mô Bất Vi Cổ Độc Sở Hại Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 164.  
 165. 183.Nam mô Bất Vi Cuồng Loạn Thất Niệm Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 166.  
 167. 184.Nam mô Bất Vi Thọ Ngạn Đọa Lạc Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 168.  
 169. 185.Nam mô Bất Vi Ác Nhân Yểm Mị Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 170.  
 171. 186.Nam mô Bất Vi Tà Thần Ác Quỷ Đắc Tiện Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 172.  
 173. 187.Nam mô Bất Vi Ác Bệnh Triền Thân Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 174.  
 175. 188.Nam mô Bất Vi Phi Tự Phận Hại Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 176.  
 177. 189.Nam mô Đắc Thập Ngũ Chủng Thiện Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 178.  
 179. 190.Nam mô Sở Sanh Thường Phùng Thiện Vương Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 180.  
 181. 191.Nam mô Thường Sanh Thiện Quốc Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 182.  
 183. 192.Nam mô Thường Sanh Hảo Thời Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 184.  
 185. 193.Nam mô Thường Phùng Thiện Hữu Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 186.  
 187. 194.Nam mô Thân Căn Cụ Túc Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 188.  
 189. 195.Nam mô Đạo Tâm Thuần Thục Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 190.  
 191. 196.Nam mô Bất Phạm Cấm Giới Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 192.  
 193. 197.Nam mô Sở Hữu Quyến Thuộc Hòa Thuận Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 194.  
 195. 198.Nam mô Đắc Nhân Cung Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 196.  
 197. 199.Nam mô Sở Hữu Vô Tha Kiếp Đoạt Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 198.  
 199. 200.Nam mô Sở Cầu Giai Xứng Quán Thế Âm Bồ Tát 0

Con nay cúi đầu chí thành đảnh lễ Bồ Tát, nguyện cùng chúng sanh sở cầu như ý 0

 1. 201.Nam mô Long Thiên Thiện Thần Thường Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 2.  
 3. 202.Nam mô Sở Sanh Kiến Phật Văn Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 4.  
 5. 203.Nam mô Sở Văn Chánh Pháp Ngộ Thậm Thâm Nghĩa Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 6.  
 7. 204.Nam mô Dữ Ngã Tốc Tri Nhất Thiết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 8.  
 9. 205.Nam mô Dữ Ngã Tảo Đắc Trí Tuệ Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 10.  
 11. 206.Nam mô Dữ Ngã Tốc Độ Nhất Thiết Chúng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 12.  
 13. 207.Nam mô Dữ Ngã Tảo Đắc Thiện Phương Tiện Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 14.  
 15. 208.Nam mô Dữ Ngã Tốc Thừa Bát Nhã Thuyền Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 16.  
 17. 209.Nam mô Dữ Ngã Tảo Đắc Việt Khổ Hải Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 18.  
 19. 210.Nam Mô Dữ Ngã Tốc Đắc Giới Định Đạo Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 20.  
 21. 211.Nam mô Dữ Ngã Tảo Đăng Niết Bàn Sơn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 22.  
 23. 212.Nam mô Dữ Ngã Tốc Hội Vô Vi Xá Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 24.  
 25. 213.Nam mô Dữ Ngã Tảo Đồng Pháp Tánh Thân Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 26.  
 27. 214.Nam mô Thường Kiến Thập Phương Phật Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 28.  
 29. 215.Nam mô Thường Văn Nhất Thiết Thiện Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 30.  
 31. 216.Nam mô Thường Đỗ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 32.  
 33. 217.Nam mô Thường Tại Bổ Đà Lạc Sơn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 34.  
 35. 218.Nam mô Thường Diễn Thuyết Đại Bi Tâm Chú Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 36.  
 37. 219.Nam mô Năng Khiển Mật Tích Kim Cang ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 38.  
 39. 220.Nam mô Thường Đắc Ô Sô Kim Cang ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 40.  
 41. 221.Nam mô Năng Khiển Quân Trà Lợi Kim Cang ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 42.  
 43. 222.Nam mô Năng Khiển Uyên Câu Thi Kim Cang ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 44.  
 45. 223.Nam mô Năng Khiển Bát Bộ Lực Sĩ ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 46.  
 47. 224.Nam mô Năng Khiển Thường Ca La Kim Cang ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 48.  
 49. 225.Nam mô Năng Khiển Ma Hê Thủ La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 50.  
 51. 226.Nam mô Năng Khiển Na La Diên ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 52.  
 53. 227.Nam mô Năng Khiển Kim Tỳ La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 54.  
 55. 228.Nam mô Năng Khiển Bà Tỳ La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 56.  
 57. 229.Nam mô Năng Khiển Bà Cấp Bà ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 58.  
 59. 230.Nam mô Năng Khiển Ca Lâu La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 60.  
 61. 231.Nam mô Năng Khiển Mãn Hỷ Xa Bát ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 62.  
 63. 232.Nam mô Năng Khiển Chân Đà La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 64.  
 65. 233.Nam mô Năng Khiển Bán Kỳ La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 66.  
 67. 234.Nam mô Năng Khiển Tất Bà Già La Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 68.  
 69. 235.Nam mô Năng Khiển Ưng Đức Tỳ Đa ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 70.  
 71. 236.Nam mô Năng Khiển Tát Hòa La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 72.  
 73. 237.Nam mô Năng Khiển Tam Bát La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 74.  
 75. 238.Nam mô Năng Khiển Ngũ Bộ Tịnh Cư ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 76.  
 77. 239.Nam mô Năng Khiển Diễm La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 78.  
 79. 240.Nam mô Năng Khiển Đế Thích Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 80.  
 81. 241.Nam mô Năng Khiển Đại Biện Thiên ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 82.  
 83. 242.Nam mô Năng Khiển Công Đức Thiên ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 84.  
 85. 243.Nam mô Năng Khiển Bà Niết Na ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 86.  
 87. 244.Nam mô Năng Khiển Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 88.  
 89. 245.Nam mô Năng Khiển Bổ Đan Na ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 90.  
 91. 246.Nam mô Năng Khiển Đại Lực Chúng ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 92.  
 93. 247.Nam mô Năng Khiển Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 94.  
 95. 248.Nam mô Năng Khiển Tỳ Lâu Bát Xoa Thiên Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 96.  
 97. 249.Nam mô Năng Khiển Tỳ Sa Môn Thiên Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 98.  
 99. 250.Nam mô Năng Khiển Kim Sắc Khổng Tước Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 100.  
 101. 251.Nam mô Năng Khiển Nhị Thập Bát Bộ Đại Tiên Chúng ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 102.  
 103. 252.Nam mô Năng Khiển Ma Ni Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 104.  
 105. 253.Nam mô Năng Khiển Bạt Đà La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 106.  
 107. 254.Nam mô Năng Khiển Tán Chỉ Đại Tướng ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 108.  
 109. 255.Nam mô Năng Khiển Phất La Bà ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 110.  
 111. 256.Nam mô Năng Khiển Nan Đà Long Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 112.  
 113. 257.Nam mô Năng Khiển Bạt Nan Đà Long Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 114.  
 115. 258.Nam mô Năng Khiển Bà Già La Long Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 116.  
 117. 259.Nam mô Năng Khiển Y Bát La Long Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 118.  
 119. 260.Nam mô Năng Khiển A Tu La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 120.  
 121. 261.Nam mô Năng Khiển Càn Thát Bà ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 122.  
 123. 262.Nam mô Năng Khiển Khẩn Na La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 124.  
 125. 263.Nam mô Năng Khiển Ma Hầu La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 126.  
 127. 264.Nam mô Năng Khiển Thủy Thần ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 128.  
 129. 265.Nam mô Năng Khiển Hỏa Thần ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 130.  
 131. 266.Nam mô Năng Khiển Phong Thần ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 132.  
 133. 267.Nam mô Năng Khiển Địa Thần ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 134.  
 135. 268.Nam mô Năng Khiển Lôi Thần ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 136.  
 137. 269.Nam mô Năng Khiển Điện Thần ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 138.  
 139. 270.Nam mô Năng Khiển Cưu Bàn Trà ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 140.  
 141. 271.Nam mô Năng Khiển Tỳ Xá Xà ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 142.  
 143. 272.Nam mô Tốc Linh Mãn Túc Lục Độ Hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 144.  
 145. 273.Nam mô Tốc Linh Thanh Văn Chứng Quả Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 146.  
 147. 274.Nam mô Tốc Linh Đắc Đại Thừa Tín Căn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 148.  
 149. 275.Nam mô Tốc Linh Đắc Thập Trụ Địa Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 150.  
 151. 276.Nam mô Tốc Linh Đáo Phật Địa Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 152.  
 153. 277.Nam mô Tốc Linh Thành Tựu Tam Thập Nhị Tướng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 154.  
 155. 278.Nam mô Tốc Linh Thành Tựu Bát Thập Chủng Hảo Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 156.  
 157. 279.Nam mô Năng Linh Địa Ngục Môn Khai Tội Nhân Giải Thoát Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 158.  
 159. 280.Nam mô Năng Linh Chúng Khổ Đắc Đại Thắng Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 160.  
 161. 281.Nam mô Năng Linh Chúng Sanh Đắc Đại Thắng Ích Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 162.  
 163. 282.Nam mô Chú Lực Năng Linh Ác Nghiệp Chướng Phá Hoại Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 164.  
 165. 283.Nam mô Chú Lực ứng Đọa Địa Ngục Tức Đắc Giải Thoát Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 166.  
 167. 284.Nam mô Ư Sở Cầu Vật Như Phong Tật Chí Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 168.  
 169. 285.Nam mô Tâm Sở Nguyện Sự Tất Năng Dữ Chi Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 170.  
 171. 286.Nam mô Nhược Dục Kiến Phật Đương Dữ Kiến Phật Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 172.  
 173. 287.Nam mô Quán Thế Âm Tâm Bí Mật Dữ Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 174.  
 175. 288.Nam mô Vũ Đại Bão Vũ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 176.  
 177. 289.Nam mô Như Đại Kiếp Thọ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 178.  
 179. 290.Nam mô Như Như Ý Châu Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 180.  
 181. 291.Nam mô Nhất Thiết Sở Nguyện Tất Giai Mãn Túc Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 182.  
 183. 292.Nam mô Nhất Thiết Sở Cầu Vô Năng Chướng Ngại Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 184.  
 185. 293.Nam mô Bất Tu Trạch Nhật Đọc Tức Thành Tựu Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 186.  
 187. 294.Nam mô Bất Tu Trì Trai Đọc Tức ứng Nghiệm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 188.  
 189. 295.Nam mô Vô Hữu Dư Chú Dữ Như Ý Luân Đẳng Giả Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 190.  
 191. 296.Nam mô Ngũ Vô Gián Tội Tiêu Diệt Vô Dư Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 192.  
 193. 297.Nam mô Nhược Hữu Chư Hoạn Đản Đọc Giai Trừ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 194.  
 195. 298.Nam mô Chiến Phạt Đấu Tranh Vô Hữu Bất Thắng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 196.  
 197. 299.Nam mô Nhất Thiết Diệu Cụ Giai Tự Trang Nghiêm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 198.  
 199. 300.Nam mô Trực Chí Bồ Đề Vĩnh Ly Ác Thú Quán Thế Âm Bồ Tát 0

Con nay cúi đầu chí thành đảnh lễ Bồ Tát, nguyện cùng chúng sanh sở cầu như ý 0

 1. 301.Nam mô Tội Ác Tiêu Diệt Cứu Cánh Thành Phật Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 2.  
 3. 302.Nam mô Năng Linh Hóa Thực Tăng Trưởng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 4.  
 5. 303.Nam mô Phú Quý Tư Sanh Vô Bất Phong Túc Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 6.  
 7. 304.Nam mô Thường Niệm Quán Âm Vĩnh Tác Y Hỗ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 8.  
 9. 305.Nam mô Ư Vô Lượng Kiếp Thành Tựu Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 10.  
 11. 306.Nam mô Mãn Túc Chư Hy Cầu Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 12.  
 13. 307.Nam Mô Tăng Trưởng Chư Bạch Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 14.  
 15. 308.Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Thiện Căn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 16.  
 17. 309.Nam mô Viễn Ly Nhất Thiết Chư Úy Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 18.  
 19. 310.Nam mô Phật Sắc Thiện Thần Thường Đương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 20.  
 21. 311.Nam mô Hiện Tác Bồ Tát Thành Tựu Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 22.  
 23. 312.Nam mô Thoái Tán Hại Miêu Quả Tử Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 24.  
 25. 313.Nam mô Như Ý Châu Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 26.  
 27. 314.Nam mô Quyến Sách Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 28.  
 29. 315.Nam mô Bảo Bát Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 30.  
 31. 316.Nam mô Bảo Kiếm Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 32.  
 33. 317.Nam mô Bạt Chiết La Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 34.  
 35. 318.Nam mô Kim Cang Chử Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 36.  
 37. 319.Nam mô Thí Vô Úy Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 38.  
 39. 320.Nam mô Nhật Tinh Ma Ni Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 40.  
 41. 321.Nam mô Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 42.  
 43. 322.Nam mô Bảo Cung Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 44.  
 45. 323.Nam mô Bảo Tiễn Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 46.  
 47. 324.Nam mô Dương Chi Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 48.  
 49. 325.Nam mô Bạch Phất Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 50.  
 51. 326.Nam mô Hồ Bình Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 52.  
 53. 327.Nam mô Bàng Bài Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 54.  
 55. 328.Nam mô Việt Phủ Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 56.  
 57. 329.Nam mô Ngọc Hoàn Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 58.  
 59. 330.Nam mô Bạch Liên Hoa Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 60.  
 61. 331.Nam mô Thanh Liên Hoa Thủ Quán Thế Âm Bồ tát 0
 62.  
 63. 332.Nam mô Bảo Kính Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 64.  
 65. 333.Nam mô Tử Liên Hoa Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 66.  
 67. 334.Nam mô Ngũ Sắc Vân Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 68.  
 69. 335.Nam mô Quân Trì Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 70.  
 71. 336.Nam mô Hồng Liên Hoa Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 72.  
 73. 337.Nam mô Bảo Kích Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 74.  
 75. 338.Nam mô Bảo Loa Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 76.  
 77. 339.Nam mô Độc Lâu Trượng Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 78.  
 79. 340.Nam mô Sổ Châu Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 80.  
 81. 341.Nam mô Bảo Linh Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 82.  
 83. 342.Nam mô Bảo ấn Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 84.  
 85. 343.Nam mô Câu Thi Thiết Câu Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 86.  
 87. 344.Nam mô Tích Trượng Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 88.  
 89. 345.Nam mô Hiệp Chưởng Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 90.  
 91. 346.Nam mô Hóa Phật Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 92.  
 93. 347.Nam mô Hóa Cung Điện Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 94.  
 95. 348.Nam mô Bảo Kinh Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 96.  
 97. 349.Nam mô Bất Thoái Kim Luân Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 98.  
 99. 350.Nam mô Đảnh Thượng Hóa Phật Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 100.  
 101. 351.Nam mô Bồ Đào Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 102.  
 103. 352.Nam mô Cụ Tứ Thập Nhị Tý Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 104.  
 105. 353.Nam mô Cụ Thần Thông Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 106.  
 107. 354.Nam mô Cụ Thần Thông Nhĩ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 108.  
 109. 355.Nam mô Cụ Thần Thông Tỹ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 110.  
 111. 356.Nam mô Cụ Thần Thông Thiệt Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 112.  
 113. 357.Nam mô Cụ Thần Thông Thân Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 114.  
 115. 358.Nam mô Cụ Thần Thông Ý Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 116.  
 117. 359.Nam mô Đắc Thiên Nhãn Thông Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 118.  
 119. 360.Nam mô Đắc Thiên Nhĩ Thông Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 120.  
 121. 361.Nam mô Đắc Thiên Tỷ Thông Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 122.  
 123. 362.Nam mô Đắc Thiên Thiệt Thông Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 124.  
 125. 363.Nam mô Đắc Thiên Thân Thông Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 126.  
 127. 364.Nam mô Đắc Thiên Ý Thông Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 128.  
 129. 365.Nam mô Đắc Thiên Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 130.  
 131. 366.Nam mô Đắc Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 132.  
 133. 367.Nam mô Đắc Đại Bi Tâm Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 134.  
 135. 368.Nam mô Đắc Phổ Môn Thị Hiện Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 136.  
 137. 369.Nam mô Đắc Độ Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 138.  
 139. 370.Nam mô Đắc Dữ Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 140.  
 141. 371.Nam mô Năng Thuyết Đại Bi Tâm Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 142.  
 143. 372.Nam mô Linh Thập Địa Đắc Quả Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 144.  
 145. 373.Nam mô Linh Tứ Quả Đắc Quả Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 146.  
 147. 374.Nam mô Bất Vong Thất Đại Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 148.  
 149. 375.Nam mô Linh Thường Đọc Thử Chú Vô Linh Đoạn Tuyệt Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 150.  
 151. 376.Nam mô Chế Tâm Nhất Xứ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 152.  
 153. 377.Nam mô Thiên Nhãn Chiếu Kiến Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 154.  
 155. 378.Nam mô Thiên Thủ Hộ Trì Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 1. 379.Nam mô Xuất Khẩu Ngôn Âm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 2.  
 3. 380.Nam mô Đắc Cửu Thập Cửu ức Hằng Sa Chư Phật Ái Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 4.  
 5. 381.Nam mô Dĩ Thật Quán Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 6.  
 7. 382.Nam mô Đắc Nhất Thiết Như Lai Quang Minh Phổ Chiếu Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 8.  
 9. 383.Nam mô Hằng Dĩ Đà La (Ni) Cứu Khổ Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 10.  
 11. 384.Nam mô Thường Đắc Bá Thiên Tam Muội Hiện Tiền Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 12.  
 13. 385.Nam mô Năng Khiển Long Thiên Bát Bộ ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 14.  
 15. 386.Nam mô Tam Tai Kiếp Bất Năng Hoại Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 16.  
 17. 387.Nam mô Thường Dĩ Đà La Ni Liệu Chúng Sanh Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 18.  
 19. 388.Nam mô Du Chư Phật Quốc Đắc Tự Tại Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 20.  
 21. 389.Nam mô Tụng Thử Chú Thanh Thanh Bất Tuyệt Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 22.  
 23. 390.Nam mô Sở Tại Sứ Linh Nhân Dân An Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 24.  
 25. 391.Nam mô Bất Khả Tư Nghì Oai Thần Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 26.  
 27. 392.Nam mô Hiển Công Đức Lục Tự Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 28.  
 29. 393.Nam mô Cụ Chủng Chủng Pháp Lạc Lợi Lạc Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 30.  
 31. 394.Nam mô Đắc Hóa Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 32.  
 33. 395.Nam mô Hiện Phật Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 34.  
 35. 396.Nam mô Hiện Bích Chi Phật Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 36.  
 37. 397.Nam mô Hiện Thanh Văn Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 38.  
 39. 398.Nam mô Hiện Phạm Vương Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 40.  
 41. 399.Nam mô Hiện Đế Thích Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 42.  
 43. 400.Nam mô Hiện Tự Tại Thiên Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0

Con nay cúi đầu chí thành đảnh lễ Bồ Tát, nguyện cùng chúng sanh sở cầu như ý 0

 1. 401.Nam mô Hiện Đại Tự Tại Thiên Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 2.  
 3. 402.Nam mô Hiện Thiên Đại Tướng Quân Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 4.  
 5. 403.Nam mô Hiện Tỳ Sa Môn Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 6.  
 7. 404.Nam mô Hiện Tiểu Vương Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 8.  
 9. 405.Nam mô Hiện Trưởng Giả Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 10.  
 11. 406.Nam mô Hiện Cư Sỹ Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 12.  
 13. 407.Nam mô Hiện Tể Quan Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 14.  
 15. 408.Nam mô Hiện Bà La Môn Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 16.  
 17. 409.Nam mô Hiện Tỳ Khưu Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 18.  
 19. 410.Nam mô Hiện Tỳ Khưu Ni Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 20.  
 21. 411.Nam mô Hiện Ưu Bà Tắc Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 22.  
 23. 412.Nam mô Hiện Ưu Bà Di Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 24.  
 25. 413.Nam mô Hiện Phụ Nữ Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 26.  
 27. 414.Nam mô Hiện Đồng Nam Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 28.  
 29. 415.Nam mô Hiện Đồng Nữ Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 30.  
 31. 416.Nam mô Hiện Thiên Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 32.  
 33. 417.Nam mô Hiện Long Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 34.  
 35. 418.Nam mô Hiện Dạ Xoa Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 36.  
 37. 419.Nam mô Hiện Càn Thát Bà Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 38.  
 39. 420.Nam mô Hiện Tu La Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 40.  
 41. 421.Nam mô Hiện Ca Lầu La Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 42.  
 43. 422.Nam mô Hiện Khẩn Na La Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 44.  
 45. 423.Nam mô Hiện Ma Hầu La Già Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 46.  
 47. 424.Nam mô Hiện Nhân Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 48.  
 49. 425.Nam mô Hiện Phi Nhân Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 50.  
 51. 426.Nam mô Hiện Chấp Kim Cang Thần Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 52.  
 53. 427.Nam mô Thí Vô Úy Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 54.  
 55. 428.Nam mô Tự Tại Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 56.  
 57. 429.Nam mô ứng Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 58.  
 59. 430.Nam mô Đắc Như Thị Thân Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 60.  
 61. 431.Nam mô Đắc Như Thị Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 62.  
 63. 432.Nam mô Đắc Như Thị Nhĩ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 64.  
 65. 433.Nam mô Đắc Như Thị Tỷ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 66.  
 67. 434.Nam mô Đắc Như Thị Thiệt Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 68.  
 69. 435.Nam mô Đắc Như Thị Ý Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 70.  
 71. 436.Nam mô Đắc Như Thị Kiến Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 72.  
 73. 437.Nam mô Đắc Như Thị Văn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 74.  
 75. 438.Nam mô Đắc Như Thị Dụng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 76.  
 77. 439.Nam mô Đắc Như Thị Hành Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 78.  
 79. 440.Nam mô Đắc Như Thị Ái Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 80.  
 81. 441.Nam mô Đắc Như Thị Kính Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 82.  
 83. 442.Nam mô Lễ Ngã Như Lễ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 84.  
 85. 443.Nam mô Cận Ngã Như Cận Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 86.  
 87. 444.Nam mô Đắc Ngã Như Đắc Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 88.  
 89. 445.Nam mô Ức Ngã Như Ức Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 90.  
 91. 446.Nam mô Sự Ngã Như Sự Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 92.  
 93. 447.Nam mô Cúng Dường Ngã Như Cúng Dường Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 94.  
 95. 448.Nam mô Tịnh Tam Nghiệp Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 96.  
 97. 449.Nam mô Đắc Quán Âm Diệu Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 98.  
 99. 450.Nam mô Trừ Tam Đồ Khổ Não Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 100.  
 101. 451.Nam mô Pháp Giới Đắc Thanh Lương Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 102.  
 103. 452.Nam mô Dị Thoát Chúng Sanh Chư Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 104.  
 105. 453.Nam mô Quán Kỳ Âm Thanh Nhi Đắc Giải Thoát Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 106.  
 107. 454.Nam mô Sử Độc Dược Biến Thành Cam Lộ Tương Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 108.  
 109. 455.Nam mô Linh Nhân Ly Dục Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 110.  
 111. 456.Nam mô Linh Nhân Ly Sân Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 112.  
 113. 457.Nam mô Linh Nhân Ly Si Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 114.  
 115. 458.Nam mô Dữ Nhân Đắc Nam Nữ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 116.  
 117. 459.Nam mô Ái Nhân Lễ Bái Phước Bất Đường Quyên Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 118.  
 119. 460.Nam mô Thọ Nhân Cúng Dường Phước Bất Cùng Tận Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 120.  
 121. 461.Nam mô Dĩ Chủng Chủng Hình Du Chư Quốc Độ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 122.  
 123. 462.Nam mô Du Chư Quốc Độ Độ Thoát Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 124.  
 125. 463.Nam mô Thiện ứng Chư Phương Sở Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 126.  
 127. 464.Nam mô Hoằng Thệ Thâm Như Hải Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 128.  
 129. 465.Nam mô Lịch Kiếp Bất Tư Nghì Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 130.  
 131. 466.Nam mô Thị Đa Thiên ức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 132.  
 133. 467.Nam mô Phát Đại Thanh Tịnh Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 134.  
 135. 468.Nam mô Văn Danh Bất Không Quá Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 136.  
 137. 469.Nam mô Kiến Thân Bất Không Quá Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 138.  
 139. 470.Nam mô Tâm Niệm Bất Không Quá Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 140.  
 141. 471.Nam mô Diệt Chư Hữu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 142.  
 143. 472.Nam mô Tương Gia Hại Tất Khởi Từ Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 144.  
 145. 473.Nam mô Cụ Túc Thần Thông Lực Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 146.  

 

 1. 474.Nam mô Quảng Tu Trí Phương Tiện Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 2.  
 3. 475.Nam mô Vô Sát Bất Hiện Thân Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 4.  
 5. 476.Nam mô Sanh Lão Bệnh Tử Khổ Tức Diệt Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 6.  
 7. 477.Nam mô Đắc Chân Quán Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 8.  
 9. 478.Nam mô Đắc Thanh Tịnh Quán Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 10.  
 11. 479.Nam mô (Đắc) Quảng Đại Trí Tuệ Quán Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 12.  
 13. 480.Nam mô Đắc Bi Quán Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 14.  
 15. 481.Nam mô Đắc Từ Quán Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 16.  
 17. 482.Nam mô Nguyện Nguyện Thường Chiêm Ngưỡng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 18.  
 19. 483.Nam mô Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 20.  
 21. 484.Nam mô Huệ Nhật Phá Chư Ám Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 22.  
 23. 485.Nam mô Phổ Minh Chiếu Thế Gian Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 24.  
 25. 486.Nam mô Bi Thể Giới Lôi Chấn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 26.  
 27. 487.Nam mô Từ Ý Diệu Đại Vân Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 28.  
 29. 488.Nam mô Chú Cam Lồ Pháp Vũ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 30.  
 31. 489.Nam mô Diệt Trừ Phiền Não Diệm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 32.  
 33. 490.Nam mô Chúng Oán Tất Thoái Tán Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 34.  
 35. 491.Nam mô Diệu Âm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 36.  
 37. 492.Nam mô Phạm Âm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 38.  
 39. 493.Nam mô Hải Triều Âm Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 40.  
 41. 494.Nam mô Tịnh Thánh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 42.  
 43. 495.Nam mô Từ Nhãn Quán Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 44.  
 45. 496.Nam mô Phước Tụ Hải Vô Lượng Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 46.  
 47. 497.Nam mô Ư Khổ Não Tử Ách Năng Vi Tác Y Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 48.  
 49. 498.Nam mô ủng Hộ Phật Pháp Sử Trường Tồn Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 50.  
 51. 499.Nam mô Nhật Dạ Tự Thân Y Pháp Trụ Quán Thế Âm Bồ Tát 0
 52.  
 53. 500.Nam mô Tùy Sở Trụ Xứ Thường An Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát 0

Con nay cúi đầu chí thành đảnh lễ Bồ Tát, nguyện cùng chúng sanh sở cầu như ý 0

Nguyện cho cha mẹ nhiều đời, oán thân nhiều kiếp, tám nạn ba đường, cô hồn trệ phách, vô lượng kiếp tội, thảy điều tiêu diệt, vãng sanh cực lạc.

(Đại chúng đồng quỳ sám hối)

     Sám Hối Hết Thảy Tội:

     Ngưỡng bạch: Quán Thế Âm Bồ-tát, từ bi thương tưởng, thường độ chúng sanh, xin chỉ cái nơi con thành kính hướng về, dẫn con đường con cải ác làm lành, thương xót chúng con và chúng hữu tình, đời này kiếp này có tạo tội lỗi, duyên trước nghiệp trước ắc có oan khiên. Nên lập nghi thức sám hối, ngưỡng mong đức cả bao dung, sáu nẻo sạch trừ bởi nước pháp, ba cõi quét sạch nhờ gió (từ) bi; tội căn chuyển thành phước căn, ác quả hóa thành thiện quả. Ngưỡng mong: Đức Từ tôn thương nhận sám hối, nguyện khắp vì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sanh, trừ sạch các nghiệp chướng, thành kính quy mạng lễ sám hối:

Chí tâm sám hối:

Tự nghĩ thân con sống cõi tạm

Nhiều phen tạo nghiệp bị lồng giam

Bốn đại chỉ nương theo tài sắc

Cả đời chìm đắm rượu thịt thôi

Lo con dưỡng cái thương hại vật

Nuôi tằm nấu kén sát sanh đầu

Đón khách cất rượu hao tổn mấy

Tiếp bạn nấu chiên biết bao nhiêu

Hoặc giàu giở trò cân đong lận

Hoặc nghèo mặc tình trộm cắp gian

Không thì hủy Phật trăm nghìn giọng

Mặc tình báng Tăng vô số lời

Phụ nợ vong ân bao nhiêu khổ

Thêm các uổng oan tạo oán thù

Hoặc giấu thường trụ lấy của tiền

Hoặc trộm đồ vật của riêng Tăng

Trước đài kính nghiệp thân hiện rõ

Trong sóng sông tro tự nổi trôi

Thế gian trăm tuổi dễ bào mòn

Địa ngục khoảnh khắc khó được ra

Trên thành vòng sắt rộng ngàn trượng

Vạc dầu xương cốt ngang muôn tầm

Ngày đến núi đao treo rừng kiếm

Đêm về nằm trên giường đinh dài

Nghe nói trong ngục bao nhiêu khổ

Nhưng đâu khổ bằng ngục ba-tra

Thường nghe tuệ nhật có ánh quang

Chiếu phá tội khiên tiêu tăm tối

Muốn cho thân người không mất đọa

Phải nhờ Phật lực làm lương duyên

Để khỏi da người thay mai vảy

Khiến tránh thịt xương phủ lông da

Muôn đắng ngàn cay nhờ thánh chủ

Ba lần thành khẩn bạch Quán Âm

Tất cả tội khiên đã gây tạo

Nguyện Phật từ bi nhận sám hối.

Sám hối rồi chí tâm quy mạng lễ (đại chúng đọc theo) Tam Bảo (1 lạy)

Chí Tâm Phát Nguyện

Con tạo các phiền não bất thiện

Nguyện tiêu trừ sạch tội chướng nhân

Chưa ngộ mê tà mười ác trói

Nguyện con không theo vọng tâm khởi

Dục giới, sắc giới, Vô sắc giới

Hữu lậu buộc ràng sớm đoạn nhân

Nhiễm nhân, nhiễm quả, nhiễm trần cơ

Nguyện con vĩnh kiếp không dấy khởi

Thuận hiện, thuận tiền, thuận hậu nghiệp

Lỗi lầm ba đời diệt sạch trừ

Phá trai phá giới phá oai nghi

Tất cả con xin chí tâm sám

Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng

Quán thân thật tướng, tánh đều không

Kính Phật kính Pháp kính chân Tăng

Pháp thân thanh tịnh sớm hiển lộ

Phát nguyện rồi chí tâm quy mạng lễ (đại chúng cùng đọc) Tam Bảo (1 lạy)

(đại chúng cùng đọc chú giải kết)

Giải kết giải kết giải oán kết

Giải sạch oán nghiệp của bao đời

Lắng lòng sạch niệm khởi thành kính

Con đối trước Phật xin giải kết

Giải kết giải kết giải oán kết

Giải sạch oán nghiệp nợ đời trước

Trăm ngàn muôn kiếp giải oán thù

Vô lượng vô biên tội giải thoát

Giải sạch oan, diệt sạch tội

Đương lai nguyện gặp Long Hoa hội

Long Hoa tam hội nguyện tương phùng

Vô thượng Bồ-đề nguyện bất thoái

Án xỉ lâm án bộ lâm diệt

Kim tra kim tra tăng kim tra 0

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

      Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

      Xá Lợi Tử!  Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị.

      Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc.

     Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đõa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại. Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

     Cố tri Bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

     Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết:

      Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha ( 3 lần )

KỆ HỒI HƯỚNG

Công đức lễ Phật khôn xiếc kể

Vô lượng phước báu xin hồi hướng

Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh

Mau chóng vãng sanh về Tịnh độ

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não

Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

Nguyện thảy tội chướng đều tiêu trừ

Đời đời thường hành Bồ-tát đạo

Nguyện con sanh về cõi Tịnh Độ

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ

Bồ-tát bất thoái làm bạn lữ

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A-di-đà Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần)

Phục nguyện:

      Kính lạy Đức Quán Thế Âm Bồ-tát, bậc thành tựu vô lượng công đức, thệ nguyện độ khắp chúng sanh, oai đức trùm khắp mười phương cõi nước; ở nơi nào có khổ nạn, ở nơi nào có bệnh tật, ở nơi nào có nạn tai… nghe đến danh hiệu ngài, khởi niệm kính tin, dốc lòng xưng niệm lễ lạy, thì không có khổ chi không dứt, không có tội nào không diệt, không có nguyện nào không thành…

      Đệ tử chúng con thầm nghĩ, từ vô lượng kiếp đến nay, vì vô minh điên đảo, che mất chân tánh, theo ác theo tà gây lấy lỗi lầm, hủy Phật báng Tăng, bất kính Tam Bảo, bất hiếu mẹ cha, cãi lời sư trưởng, vong ân bội nghĩa, phụ rẫy ân tình, mắng nhiếc người hiền, lường cân tráo đấu, giở trò gian lận, hiếp người thế cô…vô lượng vô biên tội lỗi, như núi như sông.

      Những tội lỗi ấy, ngày nay tạo thành quả báo, khiến cho chúng con phải chịu bệnh tật, phải bị nạn tai, nghèo hèn đói rách, đuôi điếc câm ngọng, bị người lăng nhục, khinh bỉ cười chê… sống trong khổ sở.

     Nay nhờ chút duyên lành, được sanh làm người, được nghe Phật pháp, thân cận hiền Tăng; lại thêm phước duyên, hiểu biết được đức Quán Thế Âm Bồ-tát, đức cao vòi vọi, bi nguyện rộng khắp, thương tưởng chúng sanh, coi như con đỏ, lập nhiều phương chước, độ chúng thoát khổ, đến bờ an lạc, uy đức khôn cùng, mọi người yêu kính, khen tặng đức hiệu, Ngũ bách Quán Âm, hạnh nguyện tròn đầy, uy danh rộng khắp.

     Đệ tử chúng con, với lòng chí thành, tâm dạ chí kính, đảnh lễ ngũ bách danh Quán Thế Âm. Ngưỡng nguyện Bồ-tát từ bi, thương xót chúng con, chứng minh tất dạ, chí thành chí kính. Chúng con nguyện nhờ công đức lễ bái Ngũ bách danh này, khiến cho cả thảy đệ tử chúng con, tiêu trừ ác nghiệp trọng tội trong nhiều đời kiếp, trí tuệ sáng suốt, hiểu rõ tất cả những lời đức Phật dạy, đời đời kiếp kiếp sanh ra nơi nào cũng được gặp Phật, nghe Pháp, thân cận Hiền Thánh Tăng, không bị đọa lạc nơi ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

     Lại nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc của chúng con (cùng Phật tử .....……………) được nương nhờ công đức lễ Phật này, và nương nhờ bi nguyện độ sanh của Quán Thế Âm Bồ-tát khiến cho ai nấy đều được bình an, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, gia đình hòa thuận, con cháu ngoan hiền, sống an bình trong sự chở che của đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

     Lại nguyện đem công đức lạy Ngũ Bách Danh Quán Âm này hồi hướng cầu siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con cùng chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn, oán thân trái chủ, cựu thù chất đối, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh (và các hương linh…………) nguyện cho cả thảy chư hương linh nương nhờ công đức lễ Ngũ bách danh này mà sớm tiêu trừ nghiệp chướng, tốc thoát mê đồ, vãng sanh cực lạc.

     Kế đến đệ tử xin phát nguyện giữ gìn hạnh lành của người Phật tử, nghiêm giữ oai nghi cấm giới mà mình đã thọ, tâm luôn quy kính về ba ngôi báu Phật Pháp Tăng, học theo hạnh từ bi của Bồ-tát Quán Thế Âm biết thương người mến vật, có nói năng, suy nghĩ hay làm bất cứ việc chi cũng nghĩ đến đem lợi ích cho mọi người

     Phổ nguyện huệ Phật chiếu khắp, xe pháp thường chuyển, mưa hòa gió thuận, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, nhà nhà no ấm, người người an vui, các thứ nạn tai thảy đều tiêu diệt. Kế đến nguyện cho thiền môn nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, thí chủ tấn tam đa, đàn-na tăng ngũ phúc.

    Tổng nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo.

Nam Mô A-di-đà Phật

Con quy y Phật

Nguyện cho chúng sanh

Hiểu rõ Phật đạo

Phát tâm vô thượng.

 

Con quy y Pháp

Nguyện cho chúng sanh

Học sâu kinh tạng

Trí huệ như biển.

 

Con quy y Tăng

Nguyện cho chúng sanh

Lãnh nhiếp đại chúng

Hết thảy không ngại

(đại chúng cùng đọc tiếp)

Trời người A-tu-la dạ xoa thảy

Khi đến nghe pháp nên chí tâm

Ủng hộ Phật pháp khiến trường tồn

Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy

Tất cả người nghe đến chốn này

Dù ở đất liền hay hư không

Nên khởi từ tâm với chúng sanh

Ngày đêm an trú trong chánh pháp

Nguyện các thế giới thường an ổn

Vô biên phước trí lợi quần sanh

Bao nhiêu tội lỗi thảy tiêu trừ

Xa lìa các khổ về viên tịch

Hằng dùng giới hương xoa vóc dáng

Thường trì định phục để nhuận Thân

Hoa mầu Bồ-đề trang nghiêm khắp

Hết thảy trụ xứ đều an lạc

Nam Mô Tam Châu Cảm ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ-tát (3 lần).

MƯỜI LỢI ÍCH LỚN CỦA VIỆC TẠO TƯỢNG, ẤN TỐNG KINH SÁCH

 1. Các tội lỗi đã tạo khi xưa, nếu nhẹ thì liền tiêu diệt, còn nặng thì chuyển thành nhẹ.
 2. Thường được thiện thần ủng hộ, không bị những tai nạn như: Bệnh dịch, nước lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù.
 3. Oán thù đời trước, nhờ công đức này mà được hóa giải, không còn cái khổ tìm nhau báo thù nữa.
 4. Dạ xoa ác quỷ không thể xâm phạm. Rắn độc, hổ đói không thể làm hại.
 5. Tâm được yên ổn, ngày được bình yên, đêm không ác mộng, nhan sắc tươi trẻ, sức khỏe tràn đầy. Làm việc chi cũng đều được lợi ích tốt đẹp.
 6. Chí thành ấn tống kinh sách, tạo tượng, tuy lòng không mong cầu điều chi, nhưng được quả báo tốt cơm áo no đủ, gia đình hòa thuận, phúc lộc lâu dài.
 7. Nói làm điều chi cũng được trời người hoan hỷ, đi đến bất cứ chỗ nào cũng được nhiều người chào đón yêu mến, cung kính vái chào.
 8. Người ngu thì chuyển thành trí, người bệnh thì chuyển thành mạnh, khốn khó thì chuyển thành giàu sang. Nếu lỡ làm thân gái thì sau khi qua đời sẽ chuyển thành thân trai.
 9. Xa lìa ác đạo, thọ sanh thiện đạo. Tướng mạo đoan chánh, tư chất siêu việt, phúc lộc thù thắng.
 10. Gieo trồng căn lành với tất cả chúng sanh. Dùng tâm chúng sanh làm ruộng phước lớn, được vô lượng quả báo thù thắng. Sanh ra nơi nào, cũng được thấy Phật nghe pháp. Tiến thẳng đến tam huệ hoằng khai, tự chứng lục thông, mau chóng thành phật.

Nguyện đem công đức in kinh này

Hồi hướng cho tất cả chúng sanh

Đời này được gặp Phật nghe pháp

Gia đình hạnh phúc sự nghiệp thăng

Oan gia nghiệp chướng thảy tiêu trừ

Khởi tâm từ bi thương hết thảy

Cùng nhau tiến tu làm việc thiện

Đời sau phúc báo sanh tây thiên.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma ha tát.

 • Xin mọi người thường niệm:
 • Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát: Cứu Khổ Cứu Nạn.
 • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: Vượt Qua Nghịch Cảnh, An Nhẫn Các Chướng Duyên.
 • Nam Mô A Di Đà Phật: Cầu Sanh Tịnh Độ.

Chùa Phổ Giác: 2/5D ấp Tân Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP.HCM

ĐT: 08.62532588

Email: [email protected]


           


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :